Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Jurist, förvaltare, tekniker och ekonom i fickan.

Med Nabo är det enklare att sköta sin förening. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder.

Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Förvaltning för både små och stora föreningar

Ekonomisk förvaltning
Fullständig ekonomihantering och administration
Vi hjälper dig med all ekonomihantering och administration. Såväl det löpande som bokföring och årsredovisning

Medlemsavgifter, hyror och påminnelser

Vi sköter avisering av avgifter, hyror och påminnelser.

Betalningar

Vi hanterar alla betalningar såsom fakturor, skatter, arvoden, löner och utlägg mfl.

Bokföring, bokslut och årsredovisning

Vi sköter den löpande bokföringen samt upprättar bokslut och årsredovisning med minsta möjliga insats från dig.

Alla leverantörsfakturor digitalt

Inscanning av leverantörsfakturor som presenteras digitalt i verktyget.

Utbildningar

Styrelseutbildning för nya ledamöter om styrelsens ansvar, verktyget med mera.

Admin av uthyrning och förråd

Vi hjälper er att administrera uthyrning av lokaler, bilplatser, förråd samt hantera andrahandsuthyrningar.

Deklarationer och myndighetsuppgifter

Vi upprättar deklarationer samt lämnar in obligatoriska myndighetsuppgifter.

Beräkning av rättvis avgiftsnivå

Vi kan bistå er att beräkna vilken avgift förening bör ta ut med hänsyn till driftsekonomi, finansiering, underhållsplan och eventuella dolda tillgångar så att jämlikhetsprincipen följs och styrelsen kan kännas sig trygg med föreningens ekonomi.

Slipp skicka pärmar till revisorn.

Smidig åtkomst för revisorer genom integrerat och digitalt revisionsverktyg.

Möten vid behov

Årligt möte eller oftare med din ekonomiska förvaltare. Vi kan också delta på stämma om önskvärt.

Låneupphandling- och översikt

Vi hjälper dig ha koll på räntenivåer och inhämtar offerter från kreditinstitut/banker när det är dags att se över lånen.
Hantering av lägenhetsförteckning
Din förening är skyldig att föra lägenhetsförteckning. Vi hjälper dig med alla delar

Överlåtelser, upplåtelser och panter

Vi hjälper dig med administrationen enkelt och smidigt.

Utskick av kontrolluppgifter

Vi ser till att alla parter inklusive Skatteverket får den information de ska ha.

Inscanning av förteckning

Slipp pärmarna en gång för alla. Vi scannar in er lägenhetsförteckning. Självklart är det enkelt att få alla digital underlag exporterade om du vill byta förvaltare.

Medlemsförteckning

VI hjälper dig att ha en uppdaterad och digital medlemsförteckning.

Kapitaltillskott

Vi hjälper dig att beräkna och redovisa kapitaltillskott kopplat till respektive lägenhet.

Enkla funktioner i verktyget
Det ska vara enkelt att sköta styrelsearbetet på så lite tid som möjligt. Därför har vi tagit fram enkla funktioner för dig och din styrelse

Attestering av leverantörsfakturor

Enkelt att attestera var du än befinner dig.

Uppdatering av styrelseförändringar

Ge styrelseledamöter inlogg och behörigheter direkt i verktyget utan förvaltarens inblandning.

Åtkomst till avier för medlemmar

Dina medlemmar kan enkelt komma åt sina avier genom att logga in med bankID.

Godkänn nya medlemskap med bank-id

Godkänn enkelt nya medlemmar utan krångel.

Utlägg utan papperskrångel, inom två bankdagar

Lägg enkelt in dina utlägg och få pengarna inom ett par dagar.

Krångelfri hantering av mäklare

Enkel hantering av överlåtelser såsom mäklarbild där mäklaren begär ut all info från en av våra partners.

Enkelt lägga till extra avgift på avi

Lägg själv till extra kostnader på medlemmars avier direkt i verktyget utan extra kostnad.

All föreningspost digitalt

All post till föreningen scannas in och presenteras digitalt direkt i verktyget - synligt för alla.

Enkel och snabb hantering av arvoden

Registrera styrelsearvoden direkt i verktyget, välj utbetalningsdag och få pengarna inom två dagar.

Kommunicera direkt till medlemmarna

Skicka enkelt information till alla dina medlemmar samtidigt, direkt från verktyget. Alla medlemmar kan logga in i plattformen med bankID för att se avier, uppgifter om sin lägenhet och föreningen.
Rapportering och insyn
I portalen har du tillgång till samma information som din förvaltare. Allt som din förvaltare gör syns även för dig

Full transparens i bokföring

Tillgång till alla underlag och verifikationer.

Realtidsrapporter

Både resultatrapport och balansrapport.

Avstämda kvartalsrapporter och budget

Budgeten syns dessutom i alla rapporter.

Alltid uppdaterad likviditetsprognos

Sammankopplad ekonomi och bank ger dig alltid en uppdaterad prognos.

Integrerat transaktionskonto

Ditt bankkonto i portalen gör att du kan följa alla transaktioner med direkt koppling till bokföringen och bokföringsunderlag såsom fakturor, avier mfl.
Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning
Som din tekniska förvaltare tar vi ett proaktivt ansvar för fastighetens underhåll och förbättringspotential på både kort och lång sikt

Avtalsbundna möten

Möten med förvaltaren för att gå igenom planeringen och t.ex. större uppdrag, entreprenader, driftstatistik och energiförbrukning.

Årlig syn av fastigheten

Årlig översyn som ligger till grund för att uppdatera underhållsplan.

Bevakning myndighetsbesiktningar

Bevakning av när olika myndighetsbesiktningar behöver ske.

Personlig kontakt

Föreningen har en kontaktperson för teknisk drift och underhåll.

Uppdatering av underhållsplan

Förvaltaren uppdaterar underhållsplan baserat på översyn.

Frågeservice - tekniska frågor

Möjlighet att ställa enklare frågor i styrelseverktyget.
Underhållsplan
En underhållsplan ger dig koll på fastighetens behov såväl som vilka ekonomiska avsättningar som behövs. Undvik överraskningar.

Upprättande av underhållsplan

Underhållsplan samt beräkning av ekonomisk avsättning för framtida underhåll för en 30-årsperiod.

Uppdatering av underhållsplan

Periodisering samt kostnadsuppskattning av underhåll för respektive byggdel i fastigheten.
Projekt och entreprenad
Vi hjälper dig med professionell stöd i både upphandling och genomförande av projekt

Upphandlingsstöd inför entreprenadarbeten

Säkerställa förfrågningsunderlag och offerter från seriösa och beprövade entreprenörer.

Projektstöd vid entreprenad

Vi agerar som föreningens representant i projekt och byggnationer.

Bygglov och ombyggnationer

Administration av bygglovsansökan.

Kontrollansvarig person

Vi bistår med certifierad personal vid entreprenad (lagkrav) vid t.ex. ombyggnationer.
Myndighetskrav- och besiktningar
Vi hjälper dig som styrelse att efterleva de myndighetskrav som ställs på din förening

Energideklaration

Lagstadgad besiktning som ska utföras i de flerbostadshus med avsikt att ge en god överblick av fastighetens energianvändning. Läs mer här. Behöver din fastighet upprätta en energideklaration kan vår certifierade expert hjälpa till.

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Våra experter säkerställer rätt inomhusklimat och att ventilation fungerar som den ska.

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Vi ser till att kraven på systematiskt brandskyddsarbete uppfylls.

Radonmätning

Föreningen är ansvarig för att mäta och ta bort ev radon. Vi hjälper dig.

Energiutredningar

Skadehantering och försäkringsärenden

Administration och hantering av samtliga kontakter med försäkringsbolag och entreprenörer (enligt aktuellt försäkringsbolags rutiner).

Ventilationsarbeten

Teknisk dokumentation

Vi tar fram teknisk dokumentation såsom ritningar, bygglovshandlingar samt andra tekniska instruktioner.

Kontroller och besiktningar

Hjälp med t.ex. avflyttningsbesiktningar och fuktutredningar.

Rapportering

Hissar

Få hjälp att säkerställa säkerhetskrav och underhåll.

Optimeringar
Förbättra och optimera din fastighet och dess drift

Analys och optimering av säkerhet

Förbättra föreningens säkerhet.

Analys och optimering av energiförbrukning

Förbättra föreningens driftsekonomi.

Analys och optimering av miljöpåverkan

Förbättra föreningens miljömedvetenhet- och påverkan.
Fastighetsservice
Fastighetsskötsel
Fastigheter kräver kontinuerlig tillsyn och reparationer. En kvalificerad fastighetstekniker ronderar regelbundet för att säkerställa funktioner i fastighetens tekniska installationer och i allmänna utrymmen.

Rondering och tillsyn

Regelbunden rondering av kvalificerade fastighetstekniker för att säkerställa funktion i tekniska installationer.

Enklare lägenhetsreparationer och avhjälpande av fel

Åtgärdar de smärre fel vi hittar vid ronderingen. Större fel rapporteras till styrelsen och åtgärdas efter godkännande.

Tillsyn av skötsel av tekniska installationer

Kontroll av tekniska installationer samt skötsel enligt schema eller drift- och skötselinstruktioner. Fel rapporteras och åtgärdas efter godkännande.

Återrapportering av åtgärdsförslag

Regelbundna rapporter med noterade fel och brister som upptäckts och bör åtgärdas.

Hantering av felanmälan

Vi tar emot och åtgärdar fel som anmälts.

Jourtjänst

Tar emot och hanterar jourärenden från boende.
Drift och underhåll
Vi är behjälpliga i driften av fastigheten och att det tekniska underhållet sköts på ett effektivt sätt

Tillsyn och skötsel av värmesystem och ventilation

Vi följer branschstandard och skräddarsyr efter föreningens behov.

Driftoptimering

Genomgång av fastighetens befintliga styr- och reglersystem. Vi kan erbjuda justeringar som effektiviserar energiförbrukningen.

Uppkoppling och fjärrstyrning av värmesystem

En energibesparande åtgärd som ökar driftsäkerheten. Vi är behjälpliga i uppförandet av fjärrstyrning av fastighetens system .

Larmhantering och övervakning

Övervakning och hantering av styrsystem. Övervakning av anläggningen görs med fördel digitalt där möjlighet finns.

Avläsning och rapportering av mätvärden

För värme, el, vatten mm. Sker enligt överenskommelse med fastighetsägaren.

El- och VVS-tjänster

T.ex. hjälp med byte av trapphusbelysning, undercentral, radiatorventiler och injustering av värmesystem.
SBA
Systematiskt brandskyddsarbete

Rondering och dokumentation av brandskydd

Innebär t.ex. kontroll av rökluckor, kartlägga brandrisker, checklistor, brandskyddsutrustning med mera.

Service och installation av brandskyddsutrustning

Vi ser till att föreningens brandskyddsbehov tillgodoses.

Försäljning av brandskyddsmaterial

Övriga tjänster
I en fastighet kan olika behov uppstå såsom snöröjning, städning eller snickeriarbeten. Vi hjälper er med det mesta

Trädgårdsskötsel

Skötsel av mark och trädgårdar.

Städning och renhållning

Städning av allmänna utrymmen.

Mattvätt

Tvätt av mattor i allmänna utrymmen.

Tvättstugeservice

Vi kan hjälpa till med service och reparation samt byte av maskinpark.

Lägenhetsbesiktningar

Snickeriarbeten

Klottersanering

Juridik
Juridisk frågeservice
Ställ kortare juridiska frågor direkt i vår frågeservice

Ombyggnad

Ställ t.ex. frågor om medlemmars renoveringar, vad som är tillåtet eller om du är orolig att det ska leda till en skada.

Andrahandsuthyrningar

Ställ frågor om t.ex. vad som gäller vid andrahandsuthyrning, om någon hyrt ut länge eller du misstänker olovlig uthyrning.

Ansvarsfrågor

Vad får medlemmar göra och vad ansvarar föreningen för.

Störningsärenden

Ställ frågor om hur du hanterar störningsärenden eller klagomål från grannar.
Bostäder och lokaler
Få hjälp att upprätta goda avtal eller få rådgivning och stöd om problemet uppstått

Hyresförhandlingar

Förhandling av hyror med bostads- och lokalhyresgäster enligt gällande regler.

Upprättande av avtal

Avtal med lokalhyresgäster som är tydliga och fördelaktiga så att t.ex. Ansvarsfrågan gällande underhåll är lämpligt hanterad.

Uppsägning och avhysning

Obetalda avgifter, störningar och vanvård är ofta utmanande att hantera. Vi hjälper dig att hantera detta I enlighet med (det relativt komplicerade) regelverket.
Ombyggnationer och underhåll
Det finns mycket att tänka på inför, under och vid eventuella problem med entreprenadarbeten. Vi hjälper dig med alla delar

Anbud och avtal

Undvik kostsamma tvister med korrekt upphandlade entreprenader. Få hjälp med frågeunderlag och korrekta avtal.

Problem med hantverkare och entreprenörer

Om entreprenaden inte blir klar i tid eller det blir fel hjälper vi om tvisten uppkommer.

Närvaro på möte med medlemmar

Entreprenadrätten är snårig och flera åtgärder kräver föreningsstämmans godkännande. Vi hjälper er även med detta och kan närvara på informationsmöten med medlemmar vid behov.
Bostadsrättsspecifika frågor
Många frågor och situationer kan uppstå. Vi hjälper dig med de flesta spörsmål

Byggnationer och underhåll i lägenhet

Viss ombyggnation kräver tillstånd och ibland sker inte renoveringar fackmannamässigt. Vi hjälper dig upprätta policys och avtal för att undvika tvister.

Inför stämma och stämmoordförande

För att lägga fokus på de frågor som tas upp på stämman är det en fördel att anlita en utomstående ordförande och ibland behövs även en extern kompetens.

Vattenskador

De är komplicerade och ibland är parterna inte överens om vem som bär ansvaret för fördelning av kostnader. Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller och kan även vara behjälplig i kontakten med försäkringsbolag.

Andrahandsupplåtelser

Vi reder ut när du kan neka en uthyrning och vilka åtgärder som behöver vidtas vid olovlig uthyrning. Vi kan också ta fram policydokument för andrahandsuthyrning i din förening.

Stadgar

Vi hjälper dig att ta fram nya, gå igenom befintliga samt föreslå ändringar utifrån just din förenings behov och förutsättningar. Vissa lagändringar kräver också att stadgarna ändras.

Upplåtelser

När föreningen säljer yta såsom hyreslägenhet, råvind eller göra om lokal till bostad finns ett flertal frågor att ta ställning till. Vi hjälper dig i alla delar av upplåtelseprocessen.

Några fördelar med Nabo

Thumb hearticon 120px
Vi tar det personligt

Kundansvarig och proaktiv fastighetsförvaltare som håller ihop hela teamet och som du når på direktnummer. Vid t.ex. sjukdom täcker någon annan i teamet upp som kan din fastighet.

Thumb icon 6
Pärmfritt och mobilanpassat

Smarta funktioner som t.ex. attest och utlägg. Tillgång till post, fakturor, viktiga dokument, åtgärdsförslag, uppföljningar, ärenden och planerat underhåll direkt i portalen.

Thumb icon 6
Svar för dig med ansvar

Upphandling, avtal och andra miljonbeslut. Men Nabo har du alltid experthjälpen nära tillhands, som t.ex. energiexperter, projektledare, kompetent felanmälan, jurister och väl utvalda underleverantörer.

Står du och din förening inför ett projekt i fastigheten?

Som kund hos Nabo har du tillgång till våra väl utvalda leverantörer

Hitta din leverantör
Trygghet när skadan är framme

Försäkring för din brf med BRF-Trygg

Jag vill veta mer

Trygg och smidig övergång

Steg 1
Säg upp befintligt avtal
Glöm inte ha koll på uppsägningstiden så att det inte förlängs automatiskt.
Steg 2
Luta er tillbaka - vi hanterar hela bytet
Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare - med en fullmakt sköter vi det åt er.
Steg 3
Få en egen curlingförälder
Vårt uppstartsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som behövs.
Få en prisindikation
Teknisk förvaltning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies