Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Med Nabo får du en personlig förvaltare som ser över och hanterar allt inom den tekniska förvaltningen. Din personliga kontakt håller er uppdaterade på vad som behöver göras och hur fastigheten mår – samt förser er med bra underlag när ni behöver fatta beslut. Med Nabos tekniska förvaltning kan du i princip bara luta dig tillbaka och känna dig trygg med att saker som myndighetskrav inte faller mellan stolarna.

Få kontroll över fastighetens drifts- och underhållsbehov med teknisk förvaltning

God teknisk förvaltning i en brf kännetecknas av proaktivitet och systematiskt arbete gällande fastighetens övergripande underhållsbehov och förbättringspotential.

Det kan dock vara svårt att veta vilka underhållsåtgärder som behöver genomföras och i vilken ordning de bör ske, så att man uppfyller alla myndighetskrav och krav på sin roll som styrelsemedlem i en bostadsrättförening. Där kommer en teknisk förvaltare in i bilden.

En teknisk förvaltare riktar sig till bostadsrättsföreningars styrelser som har ett behov av ett aktivt stöd i planeringen av fastighetens underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kanske står ni inför en stor renovering eller ombyggnad? Eller är det dags för stambyte och ni behöver hjälp med offerthantering och upphandling med entreprenörer? En teknisk förvaltare har bred kunskap och kan hjälpa till i samband med upphandling, projektledning och även agera stöd vid hantering av eventuella skadeärenden. Den tekniska förvaltaren blir en trygghet som ser till att inga krav faller mellan stolarna, och att fastighetsvärdet skyddas.

Vad ingår i teknisk förvaltning av en brf?

Kort sagt innebär teknisk förvaltning i en brf avlastning av det ansvar som styrelsen har för underhållet av sina fastigheter. Sammanfattningsvis ingår följande i teknisk förvaltning: 

 • Uppföljning av underhållsplan
 • Förvaltarmöten där man redogör för underhållsarbetet
 • Årlig tillsyn: besiktning och uppdatering av underhållsplan
 • Förvaltarmöte: Underhållsprogram och kostnadsbudget för nästa år

Underhållsplan – uppföljning

 En underhållsplan i en brf är ett tekniskt och ekonomiskt styrmedel över kommande underhåll i fastigheten under en 50-årsperiod. Om ni i föreningen har en underhållsplan kan er tekniska fastighetsförvaltare även ansvara för att hålla den uppdaterad och att den följs upp.

Förvaltarmöten

Förvaltarmöten är tillfällen där förvaltaren träffar styrelsen, eller utsedd teknikansvarig i styrelsen, för att gå igenom vad som görs, skall göras samt har gjorts i fastigheten under den senaste perioden. Under dessa möten presenterar förvaltaren information som är av vikt för styrelsen. Det blir ett tillfälle för styrelsen där de helt enkelt bereds nödvändig info om förvaltningsuppdraget.

Årlig tillsyn

Årlig tillsyn, även kallat underhållssyn, är ett tillfälle där styrelsen, tillsammans med ansvarig fastighetsförvaltare, ser över beståndet kopplat till nuläge samt befintlig underhållsplan. Synen ligger sedan till grund för kommande uppdatering av underhållsplan.

Vad innebär teknisk administrativ förvaltning?

Förutom ovanstående tekniska förvaltning kan extra administrativa förvaltningstjänster beställas för att ytterligare underlätta styrelsens arbete, eftersom det även tillkommer en hel del administrativt arbete inom teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Det krävs såväl teknisk som juridisk kunskap för att det ska vara möjligt att driva förvaltningen i enlighet med rådande lagar och förordningar. Det kan handla om allt från upphandlingar av fastighetens drift, till kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt. Teknisk administrativ förvaltning inkluderar även rapportering till myndigheter, skadereglering och att avgöra vilka fel och brister som ska åtgärdas på kort eller lång sikt.

Upphandlingar

En teknisk förvaltare kan upprätta förfrågningsunderlag, ta fram entreprenadhandlingar och genomföra anbudsjämförelser, dvs. fungera som en oberoende expertrådgivare mot styrelsen.

Teknisk projektledning

Vid upphandlingar, entreprenader och renoveringsprojekt kan en teknisk förvaltare ta på sig rollen som föreningens beställarombud.

Skadehantering

Teknisk förvaltning i en brf handlar även om hantering och administration av skadeärenden och samtliga kontakter med inblandade aktörer såsom försäkringsbolag och entreprenörer.

Myndighetskrav

Flera myndigheter ställer krav på fastighetsägare och krav kan tillkomma eller ändras från år till år. Det kan handla om rapportering av radonnivåer, energiförbrukning, ventilationskontroller/luftkvalité, hissbesiktningar eller kontroll av slutna tryckkärl som ska skötas inom föreskrivna intervaller. En teknisk förvaltare har den nödvändiga helhetssynen och ser till så att föreningen inte missar att leva upp till ett krav från en myndighet.

Hur går teknisk förvaltning av en brf till?

Att ta fram en underhållsplan är centralt när man påbörjar ett strukturerat och proaktivt underhållsarbete. En teknisk förvaltare går igenom fastigheten på plats och samlar in information om bland annat utförda underhållsåtgärder, myndighetsbesiktningar och byggnadsfakta. Sedan sammanställs en underhållsplan i vilken fastighetens status och planerade åtgärder tydligt framkommer. Därefter presenteras detta för bostadsrättsföreningens styrelse. Underhållsplanen lägger grunden till all planering och budgetering av fastighetens tekniska underhåll. För att den ska fylla sin funktion på ett bra sätt ska den hållas uppdaterad och aktuell. Det kan en teknisk förvaltare hjälpa till med.

Efter att en underhållsplan har upprättats följer löpande planering av projekt i enlighet med planen. En gång per år genomförs en övergripande tillsyn av byggnader och mark i syfte att uppdaga och rapportera underhållsbehov eller eventuella säkerhetsbrister. Ytterligare förvaltarmöten planeras också in årligen där den tekniska förvaltaren redogör för hur samarbetet fortskrider. Vanligtvist tas följande upp:

 • Aktuella underhållsbehov
 • Åtgärdsförslag
 • Uppdatering av underhållsplan
 • Eventuella skadeärenden
 • Eventuella pågående projekt

I samband med att underhållsplanen uppdateras så upprättas även ett underhållsprogram för följande år. Till underhållsprogrammet sammanställs kostnadsuppskattningar baserade på de underhållsbehov eller förbättringsåtgärder som uppdagats i den årliga tillsynen. Detta ligger till grund för det kommande budgetarbetet.

Vad är skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning?

Skillnaden mellan fastighetsskötsel och teknisk förvaltning i en brf handlar om att en teknisk förvaltare tar proaktivt ansvar för en fastighets framtida underhåll och förbättringspotential. En teknisk förvaltare hjälper bostadsrättsföreningar att bibehålla kontroll över fastigheten så att inga akuta problem eller utgifter dyker upp. Fastighetsskötsel å andra sidan är mer inriktad på löpande tillsyn och snabb hantering av smärre fel, dvs den dagliga driften.

Med teknisk förvaltning i en brf ligger ni steget före

Problem med tekniska system som rörstammar, el, värme och ventilation kan skapa stora bekymmer för de boende i en fastighet och kosta stora belopp att åtgärda. Ett alternativ för att minska risken för otrevliga överraskningar är att anlita Nabo för teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening. Våra förvaltare arbetar proaktivt och rapporterar till styrelsen så att de hela tiden har koll på ungefär när det är dags att genomföra större projekt inom underhåll och ungefär vad det kommer att kosta. Teknisk förvaltning i en brf innebär också att styrelsen kan få råd kring förbättringar som är möjliga att göra för att en fastighet ska bli så bra som den kan bli.

Välj Nabo för teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening

Väl genomförd teknisk förvaltning i en brf säkrar att viktiga system fungerar som de ska och att stora investeringar i underhåll och förbättringar genomförs med hjälp av en sakkunnig person. En teknisk förvaltare från Nabo har mycket god insikt i föreningens förutsättningar och vet vilka hänsynstaganden som måste göras utifrån den aktuella fastigheten.

Behöver du en energiexpert?

Vill du komma i kontakt med en energiexpert? Boka en energirådgivning där du får information om energianvändningen i din fastighet. 

Läs mer här om hur du hittar smarta tips på hur din fastighet kan bli mer energieffektiv och spara både pengar och på miljön.

Få hjälp med periodiskt underhåll

Periodiskt underhåll en viktig uppgift inom teknisk förvaltning. Periodiskt underhåll kallas också för planerat underhåll.

Periodiskt underhåll är insatser inom underhåll och renovering som en brf planerar för i förväg. Läs mer här om hur Nabo hjälper till med periodiskt underhåll.

Det periodiska underhållet utgår ifrån föreningens underhållsplan; ett styrdokument som summerar det underhåll som redan utförts samtidigt som planerat och kommande underhåll tydliggörs.

Därför ska du välja Nabo

Proffsigt

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen

Tidseffektivt

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar

Långsiktigt och transparent

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen

Teknisk förvaltning med Nabo

Komplett förvaltning enligt AFF*

Personlig förvaltning med dedikerad kontaktperson

Fastighetsskötsel med löpande rondering och tillsyn

Hantering av planerat underhåll

Skadehantering och löpande underhållsåtgärder

Stöd vid myndighetsbesiktningar och upphandlingar


Smarta digitala lösningar

Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren

Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll


Utbildningar och kompetensutveckling

Grundläggande utbildningar om fastighetens teknik och underhåll

Fördjupande webinar inom ämnen såsom myndighetskrav, underhållsplan, SBA med mera

Nyhetsuppdateringar med aktuell information för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Upptäck Nabos tjänster inom teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten.

Fastighetsskötsel

Med Nabo får du löpande tillsyn av fastigheten och säkerställer att all teknik fungerar. Du får rådgivning och åtgärdsförslag vid fel och brister.

Serviceavtal tvättstuga

Med Nabo får du grundlig service av tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Du får ökad livslängd på maskiner och felavhjälpande underhåll.

Drift och optimering

Få tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem. Vi jobbar med fokus på optimering och effektivisering av energiförbrukning.

Energirapport

Ska din bostadsrättsförening se över elanvändningen? Nabo kan hjälpa er att kartlägga er genomsnittliga energianvändning och ge er rekommendationer om hur ni kan effektivisera för att spara pengar.

Energideklaration

Nabo hjälper dig upprätta en energideklaration i din brf eller fastighet. Våra certifierade experter har lång erfarenhet och kan även hjälpa till med andra myndighetsbesiktningar. 

Elsäkerhetsföreskrifter

Nabo kan hjälpa er så att ni som bostadsrättsförening eller hyresvärd uppfyller alla krav för elsäkerhetsföreskrifter. Vi genomför en inventering av befintlig elanläggning, utför en riskbedömning, ger förslag på åtgärder och periodiska kontroller av elinstallationer.

Projektledning

Nabos projektledare hjälper dig att genomföra stambyten, renoveringar och ombyggnader. De tar fram underlag, planerar det som behöver göras, upphandlar entreprenaden och driver själva projektet från start till slut.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg som hjälper dig i styrelsen att hålla koll på fastighetens skick och planera framtida åtgärder. Med hjälp av Nabos underhållsplan får du en överblick av kommande kostnader och ser till att myndighetskrav uppfylls.

Dedikerat Nykundsteam för bekymmersfri övergång

Vi gör det enkelt att byta förvaltare! Från uppsägning av avtal till ett eget Nykundsteam.

1

Säg upp befintligt avtal

Glöm inte att ha koll på uppsägningstiden så att det inte förlängs automatiskt.

2

Tillsammans hanterar vi hela bytet

Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare – med en fullmakt sköter vi det åt er.

3

Få ett eget team!

Vårt Nykundsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som det behövs.

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Vi ställer oss på alla styrelseledamöter i Sveriges sida!

  Vi på Nabo har bestämt oss! Med Nabo vid din sida har du med dig över 300 experter på ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning.

  Vi arbetar hårt för att du ska lyckas i bostadsrättsföreningen. Vi arbetar nära dig. Vi använder kraften från alla våra experter och över 3100 bostadsrättsföreningar för att underlätta för dig att fatta beslut. Vi vårdar och använder vår data i våra ledande och egenutvecklade plattform för att göra styrelsearbetet smartare, tryggare och enklare. Tillsammans skapar vi kraft att tillsammans bli bättre.

  Vi förvaltar över 3100 bostadsrättsföreningar med över 120 000 lägenheter över hela Sverige – och varje år blir vi fler och fler. Vi är odiskutabelt Sveriges modernaste och mest kunniga förvaltare. Vi är på din sida och har bestämt oss för att göra skillnad!

  All expertis du behöver, ett knapptryck bort

  • Notiser när något behöver göras
  • Tillgång till resultatrapport, balansrapport, likviditetsrapport, realtidsrapporter
  • Budget
  • Se saldon samt status på kund- och leverantörsfakturor
  • Attestering av leverantörsfakturor
  • Hantering av avier och fakturor (dessa kan skickas digitalt eller vi post samt betalas med autogiro)
  • Integrerat bankkonto
  • Enkel registrering av utlägg
  • Digital signering
  • Avtalshantering
  • Arbete med årsbokslut
  • Dokumenthantering med mappstruktur
  • Digital brevlåda
  • Digital underhållsplan 
  • Funktioner för effektiv medlemskommunikation
  • Ronderingsprotokoll och åtgärdsförslag från fastighetsskötaren
  • Möjlighet för föreningens medlemmar att ställa frågor och få hjälp direkt i portalen
  • Hantering av lån

  Observera att detta bara är exempel på vad som kan göras med Nabos styrelseportal. Portalen används i ett stort antal bostadsrättsföreningar och har förenklat arbetet i de styrelser där Nabo hjälper till med teknisk och ekonomisk förvaltning samt fastighetsskötsel.

  Nabo erbjuder bl.a. teknisk förvaltning i följande städer:

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.