Hem » Våra tjänster » Juridik » Säga upp hyresgäster

Säga upp hyresgäster

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt och har rätt innehåll. Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt.

Uppsägning av bostadsrättshavare

Uppsägning av bostadsrättshavare får endast ske i vissa fall. Ibland kan grund för uppsägning finnas men brf:en får ändå inte säga upp bostadsrättshavaren. Det blir ytterst en bedömning från fall till fall. Vi rekommenderar att jurist med erfarenhet på området rådfrågas med hänsyn till konsekvenserna om en felaktig uppsägning sker.

Hur ska uppsägningen se ut?

Uppsägningen måste vara skriftlig. Brf:en får alltså inte muntligen säga upp bostadsrättshavaren. Det finns inte lagstadgade krav på vad en uppsägning ska innehålla. Några minimikrav som följer av uppsägningens betydelse som bevis är dock följande:

  • Uppsägningen måste anknyta till den avsedda bostadsrätten och bostadsrättshavaren
  • Uppsägningen måste innebära att brf:en säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning
  • Styrelsen eller särskild firmatecknare ska underteckna uppsägningen

Uppsägning av lokalhyresgäst?

Uppsägning av lokalhyresgäst måste uppfylla förhållandevis stränga formkrav, ha ett visst innehåll och meddelas mottagaren genom delgivning.

Kraven skiljer sig åt markant från uppsägning av bostadsrätt – exempelvis måste grunden för uppsägningen anföras redan i uppsägningshandlingen vid uppsägning av lokalhyresgäst. Om uppsägningen i dess form, innehåll eller meddelande inte uppfyller lagens krav så saknar uppsägningen verkan. Det är därmed mycket viktigt att det blir rätt från början.

När och hur ska uppsägningen ges?

Uppsägningar måste meddelas bostadsrättshavaren genom delgivning vilket ställer vissa lagstadgade krav på brf:en. 

Bostadsrättslagen är i vissa delar missvisande i detta avseende och med hänsyn till att uppsägningen är ett viktigt bevis rekommenderar vi starkt att bostadsrättsföreningen kontaktar jurist inför uppsägningsärenden överlag.

Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt.

Om uppsägningen leder till process företräder Nabos processjurister din brf i domstol eller Hyresnämnden.

När får uppsägning ske?

Avgifter

Bostadsrättshavaren har inte betalat årsavgiften eller avgiften för andrahandsupplåtelse i tid.

Andrahand

Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan samtycke trots att det krävs.

Felaktigt bruk

Bostadsrättshavaren använder lägenheten till ett annat huvudsakligen annat syfte än vad som medgavs vid upplåtelsen.

Bryter mot stadgarna

Bostadsrättshavaren bryter mot stadgarna och det är oerhört viktigt för föreningen att just de aktuella delarna av stadgarna följs.

Utomstående i lägenheten

Bostadsrättshavaren medför skada eller störningar genom att inhysa andra.

Hur Nabo kan hjälpa dig med uppsägning av hyresgäster

Identifiera om uppsägning får ske på giltiga uppsägningsgrunder

Upprätta och genomföra uppsägningen på rätt sätt med giltiga uppsägningshandlingar

Bistå och företräda brf:en om tvist uppstår

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.