Logga in

Bostadsrättsföreningens bästa vän

Säga upp hyresgäster

Bostadsrättsföreningen kan vara tvungen att säga upp en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Eftersom en uppsägning kan få stora konsekvenser är det viktigt att uppsägningen sker på rätt sätt och har rätt innehåll. Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt.

Kontakta Nabos jurister
Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Juridik

Uppsägning av bostadsrättshavare får endast ske i vissa fall. Ibland kan grund för uppsägning finnas men brf:en får ändå inte säga upp bostadsrättshavaren. Det blir ytterst en bedömning från fall till fall. Vi rekommenderar att jurist med erfarenhet på området rådfrågas med hänsyn till konsekvenserna om en felaktig uppsägning sker.

När får uppsägning ske?

Thumb baselinepaymentsgreen48dp
Avgifter

Bostadsrättshavaren har inte betalat årsavgiften eller avgiften för andrahandsupplåtelse i tid.

Thumb hnder
Andrahand

Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan samtycke trots att det krävs.

Thumb experts
Felaktigt bruk

Bostadsrättshavaren använder lägenheten till ett annat huvudsakligen annat syfte än vad som medgavs vid upplåtelsen.

Thumb baselinedescriptiongreen48dp
Bryter mot stadgarna

Bostadsrättshavaren bryter mot stadgarna och det är oerhört viktigt för föreningen att just de aktuella delarna av stadgarna följs.

Thumb baselinesentimentverydissatisfiedblack48dp
Utomstående i lägenheten

Bostadsrättshavaren medför skada eller störningar genom att inhysa andra.

Hur ska uppsägningen se ut?

Uppsägningen måste vara skriftlig. Brf:en får alltså inte muntligen säga upp bostadsrättshavaren. Det finns inte lagstadgade krav på vad en uppsägning ska innehålla. Några minimikrav som följer av uppsägningens betydelse som bevis är dock följande:

Nabo hjälper din bostadsrättsförening att

Identifiera om uppsägning får ske

Upprätta och genomföra uppsägningen

Bistå och företräda brf:en om tvist uppstår

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

När och hur ska uppsägningen ges?

Uppsägningar måste meddelas bostadsrättshavaren genom delgivning vilket ställer vissa lagstadgade krav på brf:en. 

Bostadsrättslagen är i vissa delar missvisande i detta avseende och med hänsyn till att uppsägningen är ett viktigt bevis rekommenderar vi starkt att bostadsrättsföreningen kontaktar jurist inför uppsägningsärenden överlag.

Med Nabos jurister säkerställer du att din bostadsrättsförening gör vad som krävs, när det krävs och på rätt sätt.

Uppsägning av lokalhyresgäst?

Uppsägning av lokalhyresgäst måste uppfylla förhållandevis stränga formkrav, ha ett visst innehåll och meddelas mottagaren genom delgivning.

Kraven skiljer sig åt markant från uppsägning av bostadsrätt - exempelvis måste grunden för uppsägningen anföras redan i uppsägningshandlingen vid uppsägning av lokalhyresgäst. Om uppsägningen i dess form, innehåll eller meddelande inte uppfyller lagens krav så saknar uppsägningen verkan. Det är därmed mycket viktigt att det blir rätt från början.

Om uppsägningen leder till process företräder Nabos processjurister din brf i domstol eller Hyresnämnden.

Vad kan Nabo göra för din bostadsrättsförening?

Nabos erfarna jurister säkerställer att din brf

1. Identifierar giltiga uppsägningsgrunder
2. Upprättar giltiga uppsägningshandlingar
3. Delger uppsägningen på rätt sätt
Kontakta Nabos jurister
Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris och en första kostnadsfri vägledning

Juridik för boende

Få juridisk rådgivning
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies