Hem » Våra tjänster » Juridik » Fastighetsjurist

Fastighetsjurist

Fastighetsjurister arbetar med ett brett område inom juridiken. Fastighetsjurister arbetar med all juridik som har sin grund i en fastighet eller fastighetsägande. Det kan handla om ägande av, byggarbeten på, uthyrning av eller tvist om fastighet. Fastighetsjurister arbetar däremot inte med hyra av lägenheter, bostadsrätt eller byggnader i sig.

Fastighetsjurist

En fastighetsjurist är specialist på juridik som har att göra med fastigheter och fastighetsägare. Det är ett område som vi på Nabo ofta kommer i kontakt med i egenskap av att vara en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningar. Vi kan också erbjuda rådgivning inom juridik för fastighetsbolag och andra förvaltare av bostadsrätter.

Oavsett om ni är intresserade av hur Nabo arbetar med fastighetsjuridik som förvaltare eller om ni behöver hjälp med ett specifikt ärende är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Vad arbetar en fastighetsjurist med?

En fastighetsjurist kan arbeta med många olika områden inom fastighetsjuridik. Här är några exempel:

 • Avtalsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Skatterätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt
 • Processrätt

Nabos fastighetsjurister arbetar utifrån bland annat jordabalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Vid mer komplicerade områden kan vi förmedla kontakt med en fastighetsjurist som är expert på ett snävare område av fastighetsjuridik. Genom Nabo kan ni alltså få tillgång till ett team av fastighetsjurister och få just den experthjälp ni har behov av.

När behöver man anlita en fastighetsjurist?

En fastighetsjurist kan behöva anlitas vid:

 • Störningsärenden
 • Misstanke om olovlig uthyrning
 • Uppsägningar
 • Tvist med boende i en brf
 • Omförhandling av avtalsvillkor
 • Upprättande av hyresavtal

Om en närliggande fastighet används på ett sätt som inte stämmer överens med gällande förordningar. 

Fastighetsjurister kan också fastställa vilka farokällorna är i en fastighet för att man ska kunna undanröja dessa. En fastighetsägare har ett stort ansvar och kan bli skadeståndsskyldig om någon till exempel skadas av is som faller ner från fastighetens tak.

Försäljning och ombildning

En fastighetsjurist är bra att ha till hands i samband med köp och försäljning av fastigheter eller vid fastighetsöverlåtelser. Det handlar om stora värden och det är viktigt att alla avtal, lagfarter och inteckningar utformas och registreras på rätt sätt. En annan process där en fastighetsjurist verkligen behövs är när en hyresfastighet ska ombildas till bostadsrättsförening. Hur ombildningsförfarandet ska se ut är reglerat i lag och det är en bra idé att involvera en fastighetsjurist i ett tidigt skede av en ombildning.

Entreprenadrätt

Inför nybyggnation och större ombyggnationer kan en fastighetsjurist bidra med expertkunskaper i bygglovsprocessen. En brf eller ett fastighetsbolag kan spara mycket tid på det. I samband med entreprenader kan en fastighetsjurist ta fram entreprenadavtal som täcker alla eventualiteter och även se över det förfrågningsunderlag som entreprenörer utgår från när de ger sina anbud. Man kan också behöva en fastighetsjurist om en entreprenör går i konkurs eller om det uppstår en tvist om till exempel betalning eller kvalitén på det utförda arbetet.

Därför ska du ta hjälp av Nabos fastighetsjurister

Problemlösning

Våra experter hjälper dig identifiera fastighetsjuridiska problem och lösningar

Avtalsskrivning

Vi hjälper dig med upprättande och förhandling av avtal

Representation

Våra jurister finns där för representation vid eventuell rättslig process

Några vanliga situationer där en fastighetsjurist behövs

Köp och försäljning

Vid köp och försäljning av fastigheter är det bra att ta hjälp av en fastighetsjurist eftersom processerna i regel innebär omfattande förhandlingar, besiktningar och inte minst avtalsskrivande. Fastigheter och fastighetsöverlåtelser är också rättsligt komplicerade saker och ofta står mycket på spel rent ekonomiskt för den aktuella och blivande fastighetsägaren. Fastighetsjuristen kan även bistå hjälp med det tillkommande administrativa förfarandet där lagfart och eventuella inteckningar ska registreras.


Fel i fastighet

Fastigheter kan vara belastade av fel av olika slag. Det kan röra sig om markens beskaffenhet, areal, förbud av olika slag eller kringliggande fastigheters verksamhet.

När ett fel i fastigheten upptäcks resulterar det ofta i långvariga förhandlingar eller processer. Det är i regel viktigt att ha ett ombud med goda kunskaper om hur fel i fastighet ska hanteras – en fastighetsjurist, med andra ord.


Bygglov

Står du, din bostadsrättsförening eller ditt bolag i egenskap av fastighetsägare inför att genomföra en byggnation? Bygglov är ofta en nödvändig del av alla entreprenadprojekt. Tyvärr är det ofta också en rättsligt komplicerad och tidskrävande del. 

Utan en fastighetsjurist kan det vara mycket svårt att genomföra allt från tillståndsprocessen till avtalsslut med en entreprenör. Ofta står även stora ekonomiska resurser på spel på fastighetsägaren. Ett gott råd är därför att tidigt, inför varje byggnation, kontakta en fastighetsjurist.


Ombildning från hyresrätt till bostadsrättsförening

Det blir allt vanligare att hyresrätter ombildas till bostadsrätter eller bostadsrättsföreningar på olika sätt. Det kan vara aktuellt för nystartade bostadsrättsföreningar eller befintliga fastighetsägare att överväga en sådan ombildning.

Ombildningsförfarandet är reglerat särskilt i lag och är förhållandevis komplicerat. Däremot kan det finns stora fördelar i att bilda bostadsrättsföreningar – inte minst för de aktuella hyresgästerna. Se till att ombildningen går rätt till genom att anlita en fastighetsjurist tidigt i processen.


Ansvar för fastighetsägare

Som fastighetsägare bär man ett särskilt strängt skadeståndsansvar. För fastighetsägare föreligger en skyldighet att undanröja farokällor på fastigheten – exempelvis hål i marken, is eller fallna elledningar. Om någon skadas på en farokälla som fastighetsägaren inte undanröjt så kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

En fastighetsjurist kan reda ut vad som utgör en farokälla, vilka åtgärder som krävs av fastighetsägaren och företräder fastighetsägaren under process i domstol.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Nabo erbjuder bl.a. fastighetsjurister i följande städer:

Upptäck våra juridiska tjänster

Entreprenadjuridik

Våra entreprenadjurister hjälper dig vid stambyten, ombyggnationer och andra byggentreprenader för brf:er och fastighetsägare.

Fastighetsjurist

Fastighetsjurister arbetar med ett brett område inom juridiken. Fastighetsjurister arbetar med all juridik som har sin grund i en fastighet eller fastighetsägande

Bostadsjurist

Vi på Nabo hjälper er som är i behov av en bostadsjurist. Nabo är en av Sveriges ledande fastighetsförvaltare och erbjuder komplett juridisk rådgivning i samband med exempelvis tvister eller upprättande av avtal och kontrakt.

Hyreskontrakt lokal

För att minimera riskerna vid lokaluthyrning är det viktigt att din brf:s lokalhyresavtal upprättas på rätt sätt, med ett korrekt och tydligt innehåll som är anpassat efter just era förutsättningar. Läs mer.

Otillåten
andrahandsuthyrning

Det är vanligt att bostadsrättshavare väljer att upplåta andrahandshyra av sin bostad. Nabos juristteam hjälper din förening att hantera olovlig andrahandsuthyrning.

Ombildning
till bostadsrätt

Vi på Nabo hjälper er att förverkliga drömmen om att äga sin bostad. En ombildning ökar alltid gemenskapen i huset, bidrar till att boendemiljön förbättras och man känner glädje över att kunna påverka sin bostads utförande och sin boendekostnad.

Föreningsstämma

Säkerställ att föreningsstämman är trygg, effektiv och korrekt utförd. Ta hjälp av våra jurister med lång erfarenhet och få experthjälp på plats när årsstämman hålls.

Stadgar

Har ni inte ändrat i er stadga sedan 2016 så har ni många anledningar att se över och justera er stadga – för nu ändras lagen igen! 

Möt våra jurister

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.