Hem » Våra tjänster » Juridik » Affärsområde juridik

Affärsområde juridik

Juristerna på Nabo har en bred samlad expertis inom bostads- och fastighetsjuridik. På denna sida presenterar vi affärsområdet juridik samt våra expertområden: processrätt, bostadsrätt, hyresrätt, bygg/entreprenad, ombildning och nyproduktion

Introduktion till affärsområde juridik på Nabo

Som Nabo kund kan du kostnadsfritt anlita Nabos jurister för juridisk vägledning under ett 10 min samtal. Juristjouren har öppet alla vardagar kl. 09-11 och nås på 010-2880035. Som Nabo kund har du även ett förmånligt ”Nabo pris” som är 10% lägre, på juristernas arvoden, än för icke Nabo kunder.

Nabo Legal har drygt tjugo jurister som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och de kan företräda kunder i alla instanser och över hela landet. Behövs det en lokal jurist så har vi även ett nätverk av jurister (Nabo Legal Network) som är kvalitetssäkrade och finns över hela landet. Det finns inom affärsområdet biträdande jurister, fastighetsjurister, experter och Business Partners samt gruppchefer.

Det finns sex expertområden med kompetensgrupper som leds av en mycket erfaren expert.

Expertområde/kompetensgrupp

För att säkerställa att vi alltid är uppdaterade på nya lagar, hur praxis utvecklas och de senaste rättsfallen så finns det sex expertområden där en senior fastighetsjurist är expert och sammankallande för kompetensgruppen. Alla jurister på Nabo ingår i minst en kompetensgrupp. Kompetensgrupperna hanterar dels vidareutbildning (inom aktuellt område) av alla medarbetare på Nabo, dels kvalitetssäkring i pågående ärenden.

Expertområde: Processrätt

Nabos jurister har stor erfarenhet av domstolsförhandlingar. Vi företräder våra klienter i domstol, skiljeförfaranden och vid hyres- och arrendenämnder. Vi hjälper också till att förebygga att tvister uppstår. Med korrekta och tydliga avtal från början kan tvister undvikas. 

Processrätt är spelreglerna för hur man får agera i domstol. Det är av största vikt att känna till reglerna. Genom att tillämpa dem rätt kan man påverka processen och förbättra möjligheten till framgång.

Liselott Rosecrans leder kompetensgruppen Processrätt. Med bakgrund som domare och med många års erfarenhet som ombud i tvister har hon mycket stor kunskap om hur processer ska bedrivas.

Inom Nabos juristavdelning finns expertkompetens inom de flesta fastighetsrättsliga områden, t.ex. bostadsrätt, hyresrätt, entreprenad, plan- och byggjuridik och miljörätt. I kombination med våra kunskaper i processrätt innebär det optimala förutsättningar för våra klienter att nå bästa möjliga resultat. Vi samarbetar över expertområdena.

Vi agerar också som medlare om parterna vill försöka komma överens utan att få en rättslig prövning.

I de flesta försäkringar finns rättsskydd som täcker större delen av kostnaden för juridiskt biträde. Vi hjälper er att aktivera rättsskyddet hos ert försäkringsbolag.

Artiklar inom expertområde processrätt

Expertområde: Bostadsrätt

Nabos jurister arbetar dagligen med att svara på juridiska frågor från bostadsrättsföreningar och även med att handlägga olika ärenden åt dessa. Många av de frågor som ställs och ärenden som ska hanteras rör bostadsrättsjuridik. Om det uppstår en tvist i en bostadsrättslig fråga företräder Nabos jurister bostadsrättsföreningen i såväl allmän domstol som i hyresnämnden. En del bostadsrättsliga ärenden handläggs av Kronofogden och även i dessa fall kan Nabos jurister företräda bostadsrättsföreningen.


Genom att involvera Nabos jurister från början i olika ärenden kan styrelsen i en bostadsrättsförening uppfylla sitt aktsamhetsansvar och hantera de juridiska frågorna på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.


Pernilla Carring leder kompetensgruppen inom Bostadsrätt. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med bostadsrättsliga frågor och av att driva processer inom området. Nabos jurister kan ge kvalificerad rådgivning i frågor om bl. a.

 • Medlemskap
 • Överlåtelse
 • Skador i lägenheter och ansvarsfördelning
 • Uppsägning av nyttjanderätt till bostadsrätt
 • Andrahandsupplåtelser
 • Störningar
 • Skadestånd
 • Vattenskador
 • Olovliga ombyggnationer
 • Balkongavtal mm.
 • Stadgar och föreningsstämmor
 • Andelstal
 • Ekonomiska planer
 • Kapitaltillskott
 • Råvindsavtal inkl. andelstal och insatsberäkningar
 • Sammanläggning och delning av bostadsrätt
 • Tvister


Inom Nabos juristavdelning finns expertkompetens inom fler områden är det bostadsrättsliga, t.ex. inom nybildning och ombildning, föreningsrätt, processrätt, hyresrätt, entreprenad, plan- och byggjuridik samt miljörätt. Det innebär att det finns optimala förutsättningar för våra klienter att nå bästa möjliga resultat. Vi samarbetar över expertområdena.


Nabos kunder kan initiera ett ärende direkt till Nabos jurister via Portalen. Juristerna erbjuder även en kostnadsfri rådgivning för Nabos kunder mellan kl. 09.00-11.00 varje vardag på telefonnummer 010/288 00 35. Nabos jurister kan även hjälpa bostadsrättsföreningar som inte är kunder hos Nabo med juridiska ärenden. Dessa bostadsrättsföreningar kan kontakta Nabos jurister via e-post, juridik@nabo.se eller per telefon på telefonnummer 010-288 00 00

Artiklar inom expertområde bostadsrätt

Expertområde: Hyresrätt

Nabos jurister arbetar dagligen med att svara på frågor från bostadsrättsföreningar som hyr ut lokaler eller som har kvarboende hyresgäster i sin föreningen.

Artiklar inom expertområde hyresrätt

Business Partners

Fastighetsjurister med stor erfarenhet kan utses till Business Partners varvid de tar ett större ansvar för hur företaget och affärsområdet utvecklas. De är involverade i strategiska frågor och marknadsföringen av företaget och affärsområdet. De är ofta mentorer åt yngre kollegor.

Juridisk fullservice-byrå för brf:er och fastighetsägare

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.