Hem » Våra tjänster » Juridik

Erfaren jurist för din bostadsrättsförening

Söker du en jurist som är specialist på bostadsrätter? Nabo har ett team av erfarna fastighetsjurister som hjälper till med alla dina behov. Vi hjälper dig både att minimera risken för framtida tvister och att hantera dem som har uppstått.

Om jurist för bostadsrättsförening

Söker du en fastighetsjurist som är specialist på bostadsrätter? Vi på Nabo är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller förvaltning av bostadsrättsföreningar. Fastighetsjuridik är ett område som vi arbetar mycket med. Genom oss kan ni få den hjälp ni behöver av en jurist som kan bostadsrätt och bostadsrättsföreningar. 

En jurist kan hindra att fel begås som får stora och, av en lekman, oförutsedda konsekvenser och även berätta vad lagen säger i händelse av en tvist mellan en bostadsrättsförening och till exempel en innehavare av en bostadsrätt eller en lokalhyresgäst. Våra jurister hjälper till att minimera risker och säkerställer korrekt hantering av avtal och tvister. De erbjuder även gratis rådgivning via vår juristjour där du som kund kan ställa frågor.

En jurist kan avlasta styrelsen i en brf

Fastighetsjuridik är ett brett område och en jurist som arbetar mot bostadsrättsföreningar kan vara specialiserad inom till exempel avtalsrätt, skatterätt eller entreprenadrätt. Mycket kan hända i en bostadsrätt som kräver en duktig jurist. Styrelsen i bostadsrättsföreningar måste ofta axla ett stort ansvar och det kan vara skönt att få avlastning av en sakkunnig inför till exempel avtalsskrivning.

Om ett större projekt inom underhåll ska genomföras i en brf eller en enskild bostadsrätt kan en jurist se till så att det blir rätt från början. En bostadsrätt berörs av juridik i bland annat jordabalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Genom Nabo kan ni komma i kontakt med jurister som är specialiserade på den typ av ärende som ni behöver få hjälp med.

Vid tvister om en bostadsrätt kan ni behöva en jurist

I bostadsrättsföreningar kan det uppstå en rad situationer som kan behöva redas ut av en kunnig jurist. Det kan handla om att någon i en bostadsrätt upplever att något eller någon stör, eller att styrelsen i en brf inte får in hyror eller avgifter enligt avtal. Det händer tyvärr också att det uppstår tvister i samband med entreprenader. Det beror oftast på att entreprenadavtalet eller förfrågningsunderlaget varit otydligt och kanske inte ens juridiskt bindande. Vänd er till Nabo om ni har behov av en jurist som representerar er i ett tvistemål eller om ni vill förebygga tvister och missförstånd. 

Om en hyresrätt ska ombildas till bostadsrätt är det viktigt att en jurist ser till så att ombildningen följer gällande regler. En jurist kan också se till så att allt går rätt till vid omförhandling av befintliga avtal eller om ett hyresavtal ska upprättas. Ofta handlar det om rena rutinärenden för en jurist men för en lekman är fastighetsjuridik ett svåröverskådligt område. Om det blir fel kan de långsiktiga konsekvenserna bli ganska tråkiga, så det är bäst att anlita experthjälp direkt.

Juridisk fullservice-byrå för brf:er och fastighetsägare

Behöver du en jurist?

Skicka in formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer inom kort.

Fråga våra jurister – gratis

Få kostnadsfri juridisk vägledning med Nabos juristjour.

Har du frågor gällande entreprenadrätt, föreningsrätt, störande medlemmar, lokalhyresgäster eller andra frågor av juridisk karaktär? Behöver du ett snabbt svar eller vägledning? Ring Nabos juristjour måndag till fredag klockan 09:00-11:00 och få svar på dina frågor helt kostnadsfritt!

Den kostnadsfria vägledningen består av ett samtal på 10 minuter. Har du ett längre ärende och behöver vidare handläggning har vi ett helt team av fastighetsjurister som gärna hjälper dig. I så fall kan du initiera ett ärende per mail till juridik@nabo.se eller du som Nabo-kund direkt i Portalen.

Telefonnummer: 010-288 0035
måndag – fredag kl 9.00 – 11.00

Introduktion till affärsområde juridik på Nabo

Juristerna på Nabo har en bred samlad expertis inom bostads- och fastighetsjuridik med expertområdena processrätt, bostadsrätt, hyresrätt, bygg/entreprenad, ombildning, nyproduktion och fusion.

Nabo Legal har drygt tjugo jurister som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och de kan företräda kunder i alla instanser och över hela landet. Behövs det en lokal jurist så har vi även ett nätverk av jurister (Nabo Legal Network) som är kvalitetssäkrade och finns över hela landet. Det finns inom affärsområdet biträdande jurister, fastighetsjurister, experter och Business Partners samt gruppchefer.

Expertområde: Processrätt

Nabos jurister har stor erfarenhet av domstolsförhandlingar. Vi företräder våra klienter i domstol, skiljeförfaranden och vid hyres- och arrendenämnder. Vi hjälper också till att förebygga att tvister uppstår. Med korrekta och tydliga avtal från början kan tvister undvikas. 

Processrätt är spelreglerna för hur man får agera i domstol. Det är av största vikt att känna till reglerna. Genom att tillämpa dem rätt kan man påverka processen och förbättra möjligheten till framgång.

Liselott Rosecrans leder kompetensgruppen Processrätt. Med bakgrund som domare och med många års erfarenhet som ombud i tvister har hon mycket stor kunskap om hur processer ska bedrivas.

Inom Nabos juristavdelning finns expertkompetens inom de flesta fastighetsrättsliga områden, t.ex. bostadsrätt, hyresrätt, entreprenad, plan- och byggjuridik och miljörätt. I kombination med våra kunskaper i processrätt innebär det optimala förutsättningar för våra klienter att nå bästa möjliga resultat. Vi samarbetar över expertområdena.

Vi agerar också som medlare om parterna vill försöka komma överens utan att få en rättslig prövning.

I de flesta försäkringar finns rättsskydd som täcker större delen av kostnaden för juridiskt biträde. Vi hjälper er att aktivera rättsskyddet hos ert försäkringsbolag.

Artiklar inom expertområde processrätt

Expertområde: Bostadsrätt

Nabos jurister arbetar dagligen med att svara på juridiska frågor från bostadsrättsföreningar och även med att handlägga olika ärenden åt dessa. Många av de frågor som ställs och ärenden som ska hanteras rör bostadsrättsjuridik. Om det uppstår en tvist i en bostadsrättslig fråga företräder Nabos jurister bostadsrättsföreningen i såväl allmän domstol som i hyresnämnden. En del bostadsrättsliga ärenden handläggs av Kronofogden och även i dessa fall kan Nabos jurister företräda bostadsrättsföreningen.


Genom att involvera Nabos jurister från början i olika ärenden kan styrelsen i en bostadsrättsförening uppfylla sitt aktsamhetsansvar och hantera de juridiska frågorna på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.


Pernilla Carring leder kompetensgruppen inom Bostadsrätt. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med bostadsrättsliga frågor och av att driva processer inom området. Nabos jurister kan ge kvalificerad rådgivning i frågor om bl. a.

 • Medlemskap
 • Överlåtelse
 • Skador i lägenheter och ansvarsfördelning
 • Uppsägning av nyttjanderätt till bostadsrätt
 • Andrahandsupplåtelser
 • Störningar
 • Skadestånd
 • Vattenskador
 • Olovliga ombyggnationer
 • Balkongavtal mm.
 • Stadgar och föreningsstämmor
 • Andelstal
 • Ekonomiska planer
 • Kapitaltillskott
 • Råvindsavtal inkl. andelstal och insatsberäkningar
 • Sammanläggning och delning av bostadsrätt
 • Tvister


Inom Nabos juristavdelning finns expertkompetens inom fler områden är det bostadsrättsliga, t.ex. inom nybildning och ombildning, föreningsrätt, processrätt, hyresrätt, entreprenad, plan- och byggjuridik samt miljörätt. Det innebär att det finns optimala förutsättningar för våra klienter att nå bästa möjliga resultat. Vi samarbetar över expertområdena.


Nabos kunder kan initiera ett ärende direkt till Nabos jurister via Portalen. Juristerna erbjuder även en kostnadsfri rådgivning för Nabos kunder mellan kl. 09.00-11.00 varje vardag på telefonnummer 010/288 00 35. Nabos jurister kan även hjälpa bostadsrättsföreningar som inte är kunder hos Nabo med juridiska ärenden. Dessa bostadsrättsföreningar kan kontakta Nabos jurister via e-post, juridik@nabo.se eller per telefon på telefonnummer 010-288 00 00

Tjänster inom expertområde bostadsrätt

Artiklar inom expertområde bostadsrätt

Expertområde: Hyresrätt

Nabos jurister arbetar dagligen med att svara på frågor från bostadsrättsföreningar som hyr ut lokaler eller som har kvarboende hyresgäster i sin föreningen.

Tjänster inom expertområde bostadsrätt

Artiklar inom expertområde hyresrätt

Expertområde: Ombildning

Tjänster inom expertområde ombildning

Expertområde: Nyproduktion

Tjänster inom expertområde nyproduktion

Expertområde: Fusion av BRF:er

Tjänster inom expertområde fusion av BRF:er

Expertområde/kompetensgrupp

För att säkerställa att vi alltid är uppdaterade på nya lagar, hur praxis utvecklas och de senaste rättsfallen så finns det sex expertområden där en senior fastighetsjurist är expert och sammankallande för kompetensgruppen. Alla jurister på Nabo ingår i minst en kompetensgrupp. Kompetensgrupperna hanterar dels vidareutbildning (inom aktuellt område) av alla medarbetare på Nabo, dels kvalitetssäkring i pågående ärenden.

Business Partners

Fastighetsjurister med stor erfarenhet kan utses till Business Partners varvid de tar ett större ansvar för hur företaget och affärsområdet utvecklas. De är involverade i strategiska frågor och marknadsföringen av företaget och affärsområdet. De är ofta mentorer åt yngre kollegor.

Möt våra jurister

Juridik för boende

Har du som medlem i en Nabo-förening frågor kring samboavtal, köp och försäljning, bodelning eller testamente? I vårt samarbete med Lexly och Goda Råd får du tillgång till jurister med specialkunskaper inom familjerätt, köprätt och avtalsrätt. Allt till ett förmånligt pris.

Behöver du en ombildningskonsult?

Ta hjälp av erfaren jurist som din ombildningskonsult

På Nabo har vi lång erfarenhet av ombildningar. Läs mer här om hur en ombildningskonsult för bostadsrätt hjälper er att bilda en bostadsrättsförening.

Behöver du hjälp med en entreprenadupphandling?

Nabo hjälper din brf med entreprenadupphandling som är en viktig del vid större ombyggnationer, renoveringar och underhållsprojekt. Läs mer här.

Komma i kontakt

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.