Hem » Våra tjänster » Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Vår fastighetsförvaltning gör styrelsearbetet enkelt och tryggt genom att kombinera marknadens ledande digitala plattform med personlig expertis.

Detta får du när du väljer fastighetsförvaltning med Nabo

Fastighetsförvaltning med Nabo

Komplett fastighetsförvaltning

Löpande underhållsplanering och upphandlingar

Skadehantering och statusuppdateringar

Bevakning av tidpunkter för lagstadgade myndighetsbesiktningar och påminnelser till dig i styrelsen

Stöd vid myndighetsbesiktningar

Fastighetssyner

Samordning av leverantörer


Smarta digitala lösningar

Digital underhållsplan för kommande 50-årsperiod med årlig licens

Statusuppdateringar för felanmälningar från start till slut

Enkla lösningar för protokollförande och rapportering digitalt

Skadeärenden med regelbunden uppdatering av förvaltaren

Tillgång till upphandlingsdokument och byggmötesprotokoll


Personlig förvaltare

Personlig förvaltare som du enkelt når via telefon

Ett helt team dedikerat till brf:en som täcker även vid sjukdom eller semester

Förvaltare som är generalist och kan svara på alla frågor

Hjälp med att boka specialist vid behov

Proaktiv förvaltare som håller dig uppdaterad om fastighetens skick och tipsar om eventuella åtgärder

Därför väljer BRF:er Nabo för fastighetsförvaltning

Få ett team av engagerade experter som ger snabba svar och löser problemen.

Minska arbetsbördan och frigör tid med enkla digitala lösningar.

Säkerställ kontinuitet genom samlad dokumentation och kommunikation i kundportalen.

Frågor och svar om fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning hos Nabo

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning för brf:er och fastighetsägare, där vi hjälper med ekonomin, juridiken och den tekniska förvaltningen av fastigheten. En av våra mest populära tjänster inom teknisk förvaltning är tjänsten fastighetsförvaltning.

Mer om begreppet fastighetsförvaltning

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att man har ett ansvar för fastigheten tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen. En styrelse utses och har det övergripande ansvaret för fastighetsförvaltning, dvs allt från avier, medlemshantering, bokföring och fakturabetalning, till löpande besiktningar och skötsel av byggnader. Förvaltning av en fastighet handlar om arbete – arbete ni kanske inte har tid, kunskap eller intresse av att sköta vid sidan av er dagliga sysselsättning. Särskilt inte när det finns hjälp att tillgå från en expert som kan det här med fastighetsförvaltning.

Vad ingår i fastighetsförvaltning?

Fastighetsförvaltare i bostadsrättsföreningar erbjuder en helhetstäckande lösning. Fastighetsförvaltning kan delas in i ekonomisk förvaltningteknisk förvaltning och fastighetsskötsel. En fastighetsförvaltare i en brf är även kunnig kring juridiska frågor och administration. 

Fastighetsservice är en term som omfattar de olika delar en fastighetsförvaltare har kompetens inom. Fastighetsskötsel är en viktig del av fastighetsservice men vi på Nabo kan hjälp er med mycket annat som har att göra med inre och yttre skötsel och administration av en fastighet.

God fastighetsförvaltning kräver en fastighetsförvaltare som har stor erfarenhet kring boende och boendetjänster för bostadsrättsföreningar. För styrelsen i en brf är det både tidsbesparande och en stor trygghet att låta en expert arbeta med viktiga frågor som rör ekonomi, teknisk administration och fastighetsskötsel. Nabo erbjuder även bostadsrättsföreningar utbildningar i styrelsearbete och kunskap om vilket ansvar som ingår i en styrelseroll. 

Vad innebär ekonomisk förvaltning?

Det finns regler och lagar kring ekonomi som även bostadsrättsföreningar ska följa. Bokföringslagen, lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen är några av dessa. Trots att bostadsrättsföreningar inte är skatteskyldiga så ska fullständiga årsredovisningar upprättas för att ge en rättvisande och lättöverskådlig bild av föreningens ekonomiska situation. Löpande bokföring måste skötas och bokslut sammanställas. Även medlemsavier ska skickas ut, inbetalningar ska avstämmas och eventuella dröjsmål ska åtgärdas. Samtidigt rullar leverantörsfakturor in på löpande band, dessa ska betalas innan förfallodatum och sedan bokföras korrekt. Dessutom kan det finnas myndighetskrav att förhålla sig till och deklarationer som ska skickas in i tid. En ekonomisk förvaltare hjälper bostadsrättsföreningar med denna form av fastighetsförvaltning. 

En styrelse ansvarar även för bedömningar, såsom att bestämma vad för avgift man ska ha i föreningen och hantering av kapitaltillskott. Detta ställer krav på förmåga att tänka både kort- och långsiktigt. Därför tar föreningar ofta hjälp av sin ekonomiska förvaltare som kan ge råd om rättvisa avgifter och budgetering. En fastighetsförvaltare i en brf kan även tillhandahålla finansiella uppgifter till föreningen.

Avgiften ska täcka föreningens löpande kostnader, vilket inkluderar den förslitning på fastigheten som kommer bidra till utgifter längre fram i tiden. För att avgöra vad som är en rättvis avgift är det viktigt att det finns en gedigen underhållsplan. Den bör vara upprättad utifrån ett långsiktigt perspektiv – gärna 30–50 år framåt i tiden – och redogöra för vilket underhåll fastigheten kräver framöver. På så vis får föreningen bättre förståelse för vilka kostnader avgiften ska bidra till. Det kan vara svårt som lekman att upprätta en underhållsplan. Det räcker heller inte att göra det en gång, utan underhållsplanen bör revideras årligen efter utförd statusbedömning. Underhållsplanen utgör ett viktigt underlag för budgetarbetet och kopplar samman teknisk och ekonomisk förvaltning. Det är en fördel med en fastighetsförvaltare i en bostadsrättsförening som kan arbeta med både ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Läs mer om teknisk fastighetsförvaltning här.

Vad innebär teknisk förvaltning?

Vid sida av den ekonomiska förvaltningen ska underhållet av fastigheten planeras och verkställas. Där kan en fastighetsförvaltare bidra med kunskap och stöd åt bostadsrättsföreningar. Tekniska förvaltare kan upprätta en underhållsplan efter noggrann genomgång av fastigheten. De kan sedan ta ansvar för att underhållsplanen efterföljs och uppdateras med underhållsåtgärder och kostnadsuppskattningar. Hjälp med teknisk fastighetsförvaltning innebär att bostadsrättsföreningar får stöd i form av proaktivt arbete kring fastighetens underhåll. En teknisk förvaltare kan även ge förslag på förbättringar så att en fastighet utnyttjas i enlighet med dess fulla potential. 

När en fastigheten är i behov av renovering, det kan handla om fasadmålning, ombyggnation eller det av många fruktade stambytet, så är det mycket för en förening att ta beslut kring och koordinera. Offerter ska tas in och jämföras och rätt entreprenörer ska sedan kontaktas. Information ska sammanställas innan, under och efter renoveringen, finansieringen ska skötas och samordning ske med såväl tjänsteleverantör som med de boende i fastigheten. Kanske behövs det även ansökas om lov eller tillstånd, och det kan finnas myndighetskrav som ska rapporteras in. Hur ser den rapporten i så fall ut och vart ska den skickas? Det kan kännas som en överväldigande uppgift för styrelsemedlemmar att ta sig an ett så storskaligt projekt som ändå är viktigt när vi talar om fastighetsförvaltning. 

En fastighetsförvaltare i en bostadsrättsförening kan hjälpa till med projektledning i samband med renovering och ta hand om upphandlingar, kontroller och uppföljning. De besitter teknisk och juridisk kunskap och kan ta hand om även de administrativa arbetsuppgifterna som ingår i fastighetsförvaltning på ett säkert och effektivt sätt.

Vad innebär fastighetsservice?

Inom fastighetsförvaltning ingår också fastighetsservice. Skötseln av fastighetens allmänna utrymmen är en uppgift som många bostadsrättsföreningar delegerar. Risken är annars att ett fåtal medlemmar får ta hand om ytor som alla utnyttjar. 

En fastighetsskötare utför rondering av fastigheten utifrån ett fastställt intervall och befriar på så sätt medlemmarna i en förening från ansvaret att se till så att mindre fel avhjälps. En fastighetsskötare utför tillsyn och skötsel av tekniska installationer, avläser mätarställningar för värme, vatten och el samt hanterar felanmälningar och utför jourtjänst. Fastighetsservice bidrar alltså till att medlemmar i en brf kan vara trygga i att fastigheten överses löpande och att det finns hjälp att tillgå vid problem. Fastighetsservice innebär ofta att mindre fel kan åtgärdas, innan de blivit allvarliga, av en person med bra koll på den aktuella fastigheten.

Teknisk administrativ förvaltning

Förutom besiktning och förvaltarmöten tillkommer även en hel del administrativt arbete som gäller teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Att driva förvaltningen i enlighet med rådande lagar och förordningar kräver såväl teknisk som juridisk kunskap. Det kan handla om allt från upphandlingar av fastighetens drift, till kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt. Teknisk administrativ fastighetsförvaltning inkluderar även rapportering till myndigheter, skadereglering och att avgöra vilka fel och brister som ska åtgärdas på kort eller lång sikt. 

Teknisk administrativ förvaltning innebär att man upprättar en lista över planerat underhåll som kan diskuteras och revideras under möten mellan en fastighetsförvaltare och en brf. Skadeärenden och myndighetsbesiktningar där styrelsen i en brf har ansvar kan också ingå i teknisk administrativ förvaltning.

Juridisk rådgivning

När vi på Nabo tar hand om fastighetsförvaltning i bostadsrättsföreningar erbjuder vi kvalificerad rådgivning inom fastighetsjuridik. Det är bland annat viktigt vid alla former av avtalsskrivningi händelse av tvister och vid ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt.

Digital kundportal underlättar fastighetsförvaltning i bostadsrättsföreningar

Nabo har tagit fram ett digitalt verktyg som samlar all rapportering och all dokumentation på ett ställe. Verktyget har stöd för en rad funktioner som underlättar förvaltningen och ger styrelsen full insyn i förvaltarnas arbete.

Fastighetsförvaltning i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö

Nabo erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och personlig rådgivning med proaktivt stöd i den långsiktiga planeringen av underhåll i fastigheten. Läs mer här om fastighetsförvaltning i:

Så tycker kunderna

Redan idag har vi 3 100 kunder runt om i Sverige. Här är vad några av dem säger om oss.

01/01

  Effektivt och användarvänligt

  “Nabo har skapat en produkt som är effektiv och användarvänlig. Styrelseverktyget bidrar till den kultur vi har i föreningen där alla hjälper till.”

  Thomas, Advokat:
  Åldermannen 100, Stockholm

  Det bästa med Nabo är kundportalen

  “Det bästa med Nabo är kundportalen, det är enkelt att få överblick av ekonomin. När jag loggar in får jag direkt koll på betalningar och fakturor. Det är också bra att vi kan ladda upp våra styrelsemötesprotokoll. Samarbetet har alltid fungerat bra och tycker att vi har en bra kontakt.”

  Andranik Safaryan, Egenföretagare: Mörsaren, Uppsala

  Kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare

  “Sen vi gick över till Nabo har förvaltningen av vår förening hela tiden gått framåt i positiv anda. Vi är väldigt nöjda med vår kontaktperson och tjänsterna som de erbjuder. Jag skulle rekommendera Nabo till föreningar som vill ha kompetens och bred kunskap från en och samma förvaltare.”

  Jan, Bygglärare: Hemmet 14, Stockholm

  System som alltid har fungerat

  “Vi har i 15 år varit otroligt nöjda med Nabo och den kompetens medarbetarna besitter. Kundportalen är ett oerhört bra system som alltid har fungerat. Jag rekommenderar Nabo till andra flera gånger om året – på grund av den personliga servicen och ett mycket bra system.”

  Dick Kjellberg, Smeden 2, Stockholm

  Tillmötesgående och serviceinriktade

  “Nabo är enkla och pragmatiska att ha att göra med och vi har förlängt avtalet eftersom vi är nöjda med utvecklingen. Som kunder får vi tillgång till både bra system och brett tjänsteinnehåll. Medarbetarna har alltid varit mycket tillmötesgående och serviceinriktade. Jag rekommenderar Nabo till andra bostadsrättsföreningar med liknande behov.”

  Kenneth, pensionär: Näktergalen 27, Stockholm

  Kunskap och erfarenhet

  “Vår förening har varit kund hos Nabo sen 90-talet och under alla dessa år har vi aldrig haft anledning att byta. Baserat på mina erfarenheter kan jag definitivt rekommendera Nabo. Jag tycker de samarbetar väl för att alltid ge snabba besked och det finns en kunskap och erfarenhet som gör att det fungerar väldigt smärtfritt för oss som förening.”

  Björn Nilsson, pensionär: Fajansen 8, Stockholm

  Jättebra stöd både administrativt och juridiskt

  “Det bästa med Nabo är bemötandet och all hjälp man får. Styrelserollen var ny för mig och jag fick ett jättebra stöd både administrativt och juridiskt. Jag rekommenderar Nabo för deras tjänster och förmåga att lösa allt internt. Det känns tryggt att allt finns under samma tak och dessutom är kundportalen bra för att få information kring vad som är aktuellt.”

  Mia Gustafsson, Redovisningsansvarig: Fabrikshuset, Värmdö

  Snabba svar i portalen

  “Vi i föreningen tog in många offerter inför bytet av förvaltare och valde Nabo dels baserat på vitsord och dels för att vi var noggranna med att den förvaltaren vi bytte till inte skulle innebära mer jobb för oss i styrelsen. Övergången till Nabo gick över förväntan, det var inte så mycket vi behövde göra själva. Jag kan absolut rekommendera Nabo till andra brf:er, man får svar fort och i portalen kan jag enkelt se vad de andra i styrelsen gör.”

  Svante Lundin, Ordförande: Stenbrottet 3, Stockholm

  Jag kan göra mycket själv i portalen

  “Vi i föreningen har valt att ha både ekonomisk och teknisk förvaltning hos Nabo. Det är bekvämt att ha det samlat och jag upplever att man får raska svar. Det blev en omställning att få en kundportal men vi är positiva till den insyn vi får och att vi slipper att alltid behöva ringa eller maila för information. I portalen kan jag göra mycket själv utan att för den sakens skull tappa den personliga kontakten. Som samarbetet utvecklar sig ser jag vidare väldigt stor potential hos Nabo.”

  Thomas, Ordförande: Solna Blomgården, Stockholm

  Kundplattformen är riktigt bra

  “Kundplattformen är riktigt bra och genom den får vi en bra överblick på allt som berör vår brf och informationen är lättåtkomlig. Vi har en mycket bra kontaktperson – serviceinriktad och kunnig vilket inger förtroende. Vi får mycket för pengarna och jag kan varmt rekommendera Nabo till andra bostadsrättsföreningar.”

  Karl-Gunnar, Pensionär: Fältspaten, Uppsala

  Det är enkelt att byta till Nabo

  Vi gör det enkelt att byta förvaltare! Från uppsägning av avtal till ett eget uppstartsteam.

  1

  Säg upp befintligt avtal

  Glöm inte att ha koll på uppsägningstiden när ni säger upp ert nuvarande avtal så att det inte förlängs automatiskt.

  2

  Tillsammans hanterar vi bytet

  Slipp pappersarbete och kommunikation med er nuvarande förvaltare – med en fullmakt sköter vi det åt er.

  3

  Få ett eget team!

  Vårt uppstartsteam hjälper er att komma igång och finns tillhands så länge som det behövs.

  Fördelarna med Nabo för dig som är boende i en bostadsrättsförening

  Nabo finns inte bara till för styrelser och fastighetsägare. Som boende i bostadsrättsförening med Nabo som fastighetsförvaltare får du flera fördelar.

  Prata med oss!

  Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.