Integritetspolicy

Vi på Nabo Group AB (559118-7496) värnar om integriteten hos våra kunder och alla andra som på ett eller annat sätt kontaktar oss, oavsett om det är genom ett besök på vår hemsida, via e-post eller på vår Kundportal. Genom den här policyn får ni information om hur Nabo behandlar dina personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder (främst bostadsrättsföreningar och fastighetsägare) är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Det gäller exempelvis dig som är medlem i en bostadsrättsförening eller på annat sätt är boende i fastigheten.

Nabo är däremot personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i relation till våra medarbetare, kunder, potentiella kunder, jobbsökande, webbplatsbesökare och andra intressenter. Vidare är Nabos jurister personuppgiftsansvariga i juridiska ärenden. 

I en del situationer är det nödvändigt för Nabo att anlita andra parter, t.ex. IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan hänföras till dig som fysisk person. De mest självklara exemplen är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagningar, lägenhetsnummer, IP-adresser med mera räknas som personuppgifter. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs; såsom insamling, lagring, läsning, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

Personuppgifter

Nabos verksamhet utgår ifrån att vi ska uppfylla avtalsenliga krav och personuppgifter registreras och behandlas av Nabo i huvudsakligen administrativt syfte för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på bland annat nabo.se eller för att kommunicera med besökare. Har du lämnat dina personuppgifter för en specifik åtgärd kommer uppgifterna behandlas så att vi kan fullgöra åtgärden.

Den rättsliga grunden för Nabos behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. I andra fall behandlar Nabo personuppgifter där det finns ett berättigat intresse att fullgöra ett åtagande, men även då vi tillhandahåller information i form av utbildningar, marknadsföring m m.

De här personuppgifterna behandlar vi

Kunder

Som kontaktperson hos en av Nabos kunder behöver vi vissa personuppgifter i syfte att ingå avtal, administrera och fullgöra vårt avtal. Vi hanterar därför kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter.

Kontaktar du oss själv kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar och som är relevanta för ditt ärende. Syftet med behandling av personuppgifterna är då att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal, svara på frågor eller ge annan service.

Potentiella kunder

För att marknadsföra Nabos tjänster samlar vi in och registrerar kontaktuppgifter till dig. Uppgifterna hämtas från offentliga – eller privata register.

I det fall du själv har lämnat dina kontaktuppgifter kan uppgifterna komma att användas i marknadsföringssyfte för Nabos tjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Som kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners kan vi i administrativt syfte komma att behandla dina personuppgifter i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet med leverantören eller samarbetspartnern. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter.

Jobbsökande

I det fall du har sökt jobb på Nabo eller lämnat in en spontanansökan behandlar vi de uppgifter du har lämnat, exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och CV.

Medarbetare

Vi behandlar de uppgifter du har lämnat, namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer.

Kundportal (Portalen)

Om du är kontaktperson för en kund till Nabo har du även tillgång till vår Kundportal. Som användare identifieras du primärt med personnummer (och BankId) men även genom e-postadress. Även enskilda boenden/medlemmar, hyresgäster kan anmäla ärenden i Portalen och genom att använda Portalen så ger man samtycke till att relevanta och efterfrågade personuppgifter behandlas i enlighet med ändamålet för behandlingen och fullgörande av åtaganden, avtal. 

Vill man inte ge samtycke till behandling av personuppgifter i Portalen kan man även kontakta Nabos kundtjänst via telefon. 

Webbplatsbesökare

För att Nabos webbplats ska vara säker samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggar kan även användas för at upptäcka och förhindra olika typer av olaglig användning, förhindra missbruk av våra tjänster och även förhindra spridning av virus, spam och trojaner. 

Cookies

Nabo använder även cookies och vill du veta mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften kan du läsa mer i samband med att samtycke efterfrågas, via sk. pop up fönster. Besökare på hemsidan har möjlighet att välja om och vilka cookies man samtycker till.

Det finns två olika typer av cookies. Den ena är “sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är “varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist, samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

Övrigt

Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss, exempelvis vid efterföljande e-postkontakt. Vår utgångspunkt är alltid att inte efterfråga känsliga uppgifter, exempelvis om hälsa och betalningsförmåga. Om du däremot själv lämnar en sådan uppgift utgår vi ifrån att du vill att vi behandlar uppgifterna enligt denna policy.

Vidarebefordran av personuppgifterna

I vissa fall är det nödvändigt att dela dina personuppgifter med en leverantör till Nabo. Detta för att vi ska kunna uppfylla avtalsenliga krav och upprätthålla vår verksamhet. I dessa fall finns avtal (bl.a. personuppgiftsbiträdesavtal) mellan Nabo och leverantören och leverantören har inte rätt att använda dina personuppgifter för egna syften.

Nabo delar även dina personuppgifter med exempelvis myndigheter och försäkringsbolag, som är självständigt personuppgiftsansvariga. När personuppgifter lämnas till de här aktörerna sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt det uppdrag vi har fått från dig.

I vissa fall kan Nabo komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part i syfte att kunna marknadsföra våra tjänster. I dessa fall har den externa parten inte någon rätt att använda dina personuppgifter för egna syften och när det så krävs upprättas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Nabo och dessa parter. Vi använder oss av bl.a. Googles annonseringsverktyg och uppgifter behandlas i enlighet med Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy

Hur länge sparas personuppgifter – gallring

I respektive kategori nedan redogörs för hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka gallringstider vi har för respektive behandling. Gallringstiderna varierar beroende på vår relation och i vilket avseende du haft kontakt med oss (till exempel boende/medlem, hyresgäst, kund, deltagare på våra seminarier, arbetssökande). Vissa uppgifter kan komma att sparas längre på grund av lagstadgade lagringstider eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Nabo har också en skyldighet enligt lag att spara underlag för bokföring, betalningar och transaktioner som bland annat omfattas av skattelagstiftningen.

Deltagare på arrangemang, marknadsföring Intresseavvägning – berättigat intresse. Vi sparar personuppgifter om person i ett år efter deltagande vid kurs/arrangemang för ett erbjuda påbyggnadsutbildningar och dylikt samt för att göra utvärderingar av vårt erbjudande.
Boende/medlem, hyresgäst Avtal och intresseavvägning – berättigat intresse. Vi sparar personuppgifter i högst två år efter avslutat uppdrag för att kunna freda oss från anspråk med anledning av uppdragsavtalet. Legal förpliktelse – till exempel bokföring, fordringar efter avflyttning/utträde.
Kund Avtal och intresseavvägning – berättigat intresse. Vi sparar personuppgifter i högst tio år efter avslutat uppdrag för att kunna freda oss från anspråk med anledning av uppdragsavtalet. Intresseavvägning – berättigat intresse. Vi kan komma att spara personuppgifter för att säkerställa korrekta jävskontroller i andra uppdrag. Legal förpliktelse – till exempel bokföring, lägenhetsförteckning.Nabo vidtar rimliga åtgärder för att dina personuppgifter inte sparas längre än vad som krävs enligt lag eller för att uppfylla ändamålet med insamling av uppgiften.

Säkerhet

Ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk kan garanteras absolut säkerhet men Nabo arbetar för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och mot otillbörlig åtkomst. Vi ser till att de personuppgifter vi behandlar skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot bakgrund av vad som är lämpligt med tanke på personuppgiftens karaktär, omfattning och känslighet.

Nabos organisation och system är uppbyggt så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas och inloggning i våra system sker genom elektronisk identifiering med hjälp med hjälp av bank-id. För att ytterligare stärka skyddet för din personliga integritet har vi även bl.a. skriftliga avtal rörande dataskydd med berörda leverantörer och vi arbetar löpande med interna rutiner och utbildningar avseende omsorgsfull hantering av personuppgifter.

Den registrerades rättigheter

– Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter (registerutdrag).

För att begära ett registerutdrag så behöver du lämna följande uppgifter till oss: För och efternamn, adress, postnummer och postadress, telefonnummer och e-mailadress. Du kan sedan välja mellan följande alternativ när du ska lämna in dina uppgifter:

1. Logga in med BankID och lägga upp ett ärende med information om att du önskar ett registerutdrag. OBS! Detta är endast möjligt för dig som är medlem eller hyresgäst till någon av Nabos föreningar.

Eller

2. Skriva ett brev till oss där du tydligt informerar att du önskar att få registerutdrag. Det är viktigt att du undertecknar brevet om du väljer detta alternativ! Du får sedan svar från oss i form av fysiskt brev till din folkbokföringsadress.

Skicka brevet till Nabo Group AB, Nabo 26543, FE 617, 107 76 Stockholm om du väljer alternativ 2. 

– Du har rätt att begära begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

– Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Nabo och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

– Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Radering kan göras i fall där: 

  • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Du kan anmäla till Nabo om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Nabo för direktmarknadsföring, till exempel erbjudande av tjänster från samarbetspartner.

– Du kan också anmäla till Nabos kundtjänst om du inte längre vill ta emot marknadsföring per e-post.

– Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Nabo har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (se deras webbplats imy.se) rörande Nabos behandling av dina personuppgifter.

Ibland påverkas dina rättigheter av gällande lagstiftning eller andra regelverk.

Det finns även möjlighet för dig att kräva att dina personuppgifter förs över från Nabo till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportablitet). Har du gett Nabo medgivande att behandla dina personuppgifter kan du även återkalla medgivandet i det fall det är möjligt, t.ex. inte när det genom hyresavtal finns ett indirekt samtycke i avtalet för fullgörande av bägge parters förpliktelser/åtaganden.

Nabo sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Nabo inte har en laglig grund för behandling av dina uppgifter.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter som rör behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på personuppgifter@nabo.se

Senast uppdaterad 17 november 2022