Logga in

Personuppgiftspolicy

Vi på Nabo Group AB (559118-7496) värnar om integriteten hos våra kunder och alla andra som på ett eller annat sätt kontaktar oss, oavsett om det är genom ett besök på vår hemsida, via e-post eller på vår Kundportal. Genom den här policyn får ni information om hur Nabo behandlar och skyddar personlig information.

När vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder (främst bostadsrättsföreningar och fastighetsägare) är det våra kunder som är personuppgiftsansvariga. Det gäller exempelvis dig som är medlem i en bostadsrättsförening eller på annat sätt är boende i fastigheten.

Nabo är däremot personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i relation till våra kunder, potentiella kunder, jobbsökande, webbplatsbesökare och andra intressenter.

Personuppgifter

Nabos verksamhet utgår ifrån att vi ska uppfylla avtalsenliga krav och personuppgifter registreras och behandlas av Nabo i huvudsakligen administrativt syfte för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster på bland annat nabo.se eller för att kommunicera med besökare. Har du lämnat dina personuppgifter för en specifik åtgärd kommer uppgifterna behandlas så att vi kan fullgöra åtgärden.

Den rättsliga grunden för Nabos behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. I andra fall behandlar Nabo personuppgifter där det finns ett berättigat intresse att fullgöra ett åtagande, men även då vi tillhandahåller information i form av utbildningar, marknadsföring m m.

De här personuppgifterna behandlar vi

Kunder

Som kontaktperson hos en av Nabos kunder behöver vi vissa personuppgifter i syfte att ingå avtal, administrera och fullgöra vårt avtal. Vi hanterar därför kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter.

Kontaktar du oss själv kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar och som är relevanta för ditt ärende. Syftet med behandling av personuppgifterna är då att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal, svara på frågor eller ge annan service.

Potentiella kunder

För att marknadsföra Nabos tjänster samlar vi in och registrerar kontaktuppgifter till dig. Uppgifterna hämtas från offentliga – eller privata register.

I det fall du själv har lämnat dina kontaktuppgifter kan uppgifterna komma att användas i marknadsföringssyfte för Nabos tjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Som kontaktperson hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners kan vi i administrativt syfte komma att behandla dina personuppgifter i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet med leverantören eller samarbetspartnern. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, telefonnummer och andra i sammanhanget relevanta uppgifter.

Jobbsökande

I det fall du har sökt jobb på Nabo eller lämnat in en spontanansökan behandlar vi de uppgifter du har lämnat, exempelvis namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och CV.

Webbplatsbesökare

Om du är kontaktperson för en kund till Nabo har du även tillgång till vår Kundportal. Som användare identifieras du primärt med personnummer (och BankId) men även genom e-postadress.

För att Nabos webbplats ska vara säker samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggar kan även användas för at upptäcka och förhindra olika typer av olaglig användning, förhindra missbruk av våra tjänster och även förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Nabo använder även cookies och vill du veta mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften kan du läsa mer i vår policy om Cookies.

Övrigt

Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna till oss, exempelvis vid efterföljande e-postkontakt. Vår utgångspunkt är alltid att inte efterfråga känsliga uppgifter, exempelvis om hälsa och betalningsförmåga. Om du däremot själv lämnar en sådan uppgift utgår vi ifrån att du vill att vi behandlar uppgifterna enligt denna policy.

Vidarebefordran av personuppgifterna

I vissa fall är det nödvändigt att dela dina personuppgifter med en leverantör till Nabo. Detta för att vi ska kunna uppfylla avtalsenliga krav och upprätthålla vår verksamhet. I dessa fall finns avtal mellan Nabo och leverantören och leverantören har inte rätt att använda dina personuppgifter för egna syften.

Nabo delar även dina personuppgifter med exempelvis myndigheter och försäkringsbolag, som är självständigt personuppgiftsansvarig. När personuppgifter lämnas till de här aktörerna sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt det uppdrag vi har fått från dig.

I vissa fall kan Nabo komma att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis en mediabyrå i syfte att kunna marknadsföra våra tjänster. I dessa fall har  den  externa parten inte någon rätt att använda dina personuppgifter för egna syften och när det så krävs upprättas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Nabo och dessa parter.

Hur länge sparas personuppgifter

Nabo vidtar rimliga åtgärder för att dina personuppgifter inte sparas längre än vad som krävs enligt lag eller för att uppfylla ändamålet med insamling av uppgiften.

När du inte längre är kontaktperson för en kund till Nabo raderas dina uppgifter så snart Nabo har informerats.

Säkerhet

Ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk kan garanteras absolut säkerhet men Nabo arbetar för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och mot otillbörlig åtkomst. Vi ser till att de personuppgifter vi behandlar skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot bakgrund av vad som är lämpligt med tanke på personuppgiftens karaktär, omfattning och känslighet.

Nabos organisation och system är uppbyggt så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas och inloggning i våra system sker genom elektronisk identifiering med hjälp med hjälp av bank-id. För att ytterligare stärka skyddet för din personliga integritet har vi även bl.a. skriftliga avtal rörande dataskydd med berörda leverantörer och vi arbetar löpande med interna rutiner och utbildningar avseende omsorgsfull hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som finns sparade hos Nabo. I vissa fall kan du även begära att vi ska rätta, begränsa eller radera dina personuppgifter, men ibland påverkas dina rättigheter av gällande lagstiftning eller andra regelverk.

Det finns även möjlighet för dig att kräva att dina personuppgifter förs över från Nabo till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportablitet). Har du gett Nabo medgivande att behandla dina personuppgifter kan du även återkalla medgivandet.

Nabo sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att invända mot Nabos behandling av personuppgifter när vi själva anser att det finns ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Din invändning ska då vara specificerad.

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Nabo inte har en laglig grund för behandling av dina uppgifter.

Registerutdrag

Vi på Nabo vill informera dig att enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ett registerutdrag från oss som visar vilka uppgifter som finns om dig i våra register. 

För att begära ett registerutdrag så behöver du lämna följande uppgifter till oss: För och efternamn, adress, postnummer och postadress, telefonnummer och e-mailadress. Du kan sedan välja mellan följande alternativ när du ska lämna in dina uppgifter:

1. Logga in med BankID och lägga upp ett ärende med information om att du önskar ett registerutdrag. OBS! Detta är endast möjligt för dig som är medlem eller hyresgäst till någon av Nabos föreningar. 

Eller

2. Skriva ett brev till oss där du tydligt informerar att du önskar att få registerutdrag. Det är viktigt att du undertecknar brevet om du väljer detta alternativ! Du får sedan svar från oss i form av fysiskt brev till din folkbokföringsadress. 

Skicka brevet till Nabo Group AB, Nabo 26543, FE 617, 107 76 Stockholm om du väljer alternativ 2. 

Handläggningstiden kan variera men vi garanterar att du får ditt registerutdrag senast 30 dagar från inkommen begäran. 

Kontakt

Har du frågor om personuppgifter, vill ha information, begränsning, radering eller rättelse ber vi dig kontakta oss på personuppgifter@nabo.se

Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies