Hem » Kunskap » Vad gäller egentligen för störningar i boendet?

Vad gäller egentligen för störningar i boendet?

Vad räknas som en störning?

När styrelsen får in klagomål från boende om störningar kan det vara bra att redan inledningsvis kontakta en jurist för bedömning av störningens karaktär. Detta för att störningsärenden är en av de mer komplicerade ärendena en styrelse kan ställas inför. Frågan som inledningsvis måste besvaras är om det är en störning i bostadsrättslagens eller hyreslagens mening. 

När det kommer till bedömningen för vilka störningar som måste accepteras får ledning sökas i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som får antas tålas i ett flerfamiljshus, exempelvis gråtande och högljudda barn eller enstaka fester. 

Exempel på störningar kan vara: 

  • Högt musikspelande kväll- och nattetid
  • Lägenhetsbråk
  • Återkommande klamp- och duns samt höga röster
  • Vattenspolning kväll- och nattetid
  • Renoveringsarbeten, t.ex. borrning kväll- och nattetid


Om det inkommer anmälningar om störningar 

När en medlem eller hyresgäst kontaktar styrelsen med anledning av att denne upplever störningar i boendet bör styrelsen inledningsvis be den person som upplever störningar att själv kontakta den störande i syfte att lösa situationen. 

Be även den medlem eller hyresgäst som upplever störningar att dokumentera störningarna genom att skriva en störningsdagbok där datum och klockslag för störningarna framgår. Ett förslag kan även vara ett spela in störningarna i bevishänseende.

För det fall störningarna fortsätter, men störningarna inte konstaterats av styrelsen, bör styrelsen försöka lyssna eller ta del av det som stör den klagande medlemmen eller hyresgästen.

Det är inte alltid möjligt för styrelsen att vara på plats när en störning sker, det kan därför vara en god idé att anlita en störningsjour. Störningsjouren kan rycka ut när en medlem eller hyresgäst upplever störningar i boendet – oftast upprättas då en störningsrapport för händelsen. En störningsrapport är värdefullt för styrelsen i bevishänseende om störningsärendet skulle eskalera och gå vidare till en domstolsprocess.


Hur kan styrelsen agera? 

Det finns olika sätt för styrelsen att agera beroende på vilken karaktär störningarna har samt om störningarna är konstaterade eller inte. Nedan listas ett antal olika brev som styrelsen kan upprätta. I dessa steg rekommenderas att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att breven utformas på ett juridiskt korrekt sätt.

Störningar i huset

Om en enskild boende regelbundet inkommer med anmälningar om störningar från närliggande lägenhet kan ett brev om ”störningar i huset” upprättas. Brevet skickas ut till omkringboende som kan tänkas höra eller uppleva samma störning. I brevet bör det framgå att styrelsen mottagit anmälningar om störningar och att boende i fastigheten uppmanas att kontakta styrelsen för det fall de också upplever sig störda. På så sätt kan styrelsen samla in mer underlag från fler boende i huset. Om det däremot inte inkommer några ytterligare anmälningar om störningar kan styrelsen i stället avsluta utredningen eller gå vidare med utredningen på annat sätt.

Störningsbrev

Ett störningsbrev kan upprättas och skickas till en störande medlem eller hyresgäst för det fall störningarna konstaterats av styrelsen eller att det annars samlats in tillräckligt med bevisunderlag för att störningar pågår. Medlemmen eller hyresgästen informeras i brevet om vikten av att visa hänsyn till omkringboende samt uppmanas att upphöra med det störande beteendet. Störningsbrevet skickas med rekommenderad post med personlig utlämning till den störande. 

Anmodan om rättelse

För det fall störningarna fortsätter efter att medlemmen eller hyresgästen delgetts ett störningsbrev, eller att störningarna inledningsvis bedömts vara av sådan karaktär att det anses vara en störning i lagens mening, skickas en anmodan om rättelse till medlemmen eller hyresgästen. En anmodan om rättelse måste skickas till den störande i nära anslutning till att en störning skett. I brevet ska den medlem eller hyresgäst som orsakat störningarna informeras om att störningar i boendet utgör grund för förverkande och att den störande därmed riskerar att sägas upp till avflyttning. En rättelseanmodan till följd av störningar ska vidare skickas som kopia till Socialnämnden. Breven ska skickas med rekommenderad post med personlig utlämning. 

Uppsägning

Uppstår det fler konstaterade störningar inom 6 månader från dess att en anmodan om rättelse delgetts medlemmen eller hyresgästen, har styrelsen möjlighet att säga upp den störande till avflyttning. Om nya störningar uppstår efter 6 månader behöver styrelsen istället upprätta en ny rättelseanmodan. Uppsägning får dock inte ske förrän Socialnämnden underrättats. 

Allvarliga störningar i boendet

Om det är fråga om allvarliga störningar i boendet får en uppsägning ske utan att styrelsen dessförinnan uppmanat medlemmen eller hyresgästen att vidta rättelse eller att en underrättelse till Socialnämnden skett. Underrättelse till Socialnämnden ska då istället ske i samband med att uppsägningen skickas till den störande.

Till särskilt allvarliga störningar räknas bland annat allvarlig brottslighet i samband med boendet, hot mot omkringboende, störningar kopplade till drogmissbruk eller psykisk sjukdom. 

Kontakta gärna mig om du vill veta mer eller lägg ett ärende till våra jurister. 

Erika Svedin, Fastighetsjurist 
E-post: erika.svedin@nabo.se
Mobil: 070-278 11 06

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.