Hem » Kunskap » Vad du behöver ha koll på inför föreningsstämman

Vad du behöver ha koll på inför föreningsstämman

Viktiga steg för din föreningsstämma

Våren är säsongen för stämmor för bostadsrättsföreningar. Vad inte alla vet är att stämmorna kan klandras och ogiltigförklaras om de inte utförs korrekt. Därför är det viktigt att känna till reglerna som gäller.

I denna artikel, där vi intervjuar Nabos chefsjurist Carl Thorfinn, får vi svar på våra frågor om vad styrelser och boende i bostadsrättsföreningar behöver ha koll på inför stämmorna. Vill du säkerställa en trygg, effektiv och korrekt utförd föreningsstämma? Ta hjälp av Nabos jurister med lång erfarenhet och få experthjälp. Läs mer om Nabos erbjudande om hjälp med stämma här!

Vad är styrelsens ansvar vid en stämma för bostadsrättsföreningar?

Styrelsens ansvar avser en rad områden i samband med en stämma. En grundläggande skyldighet är att upprätta årsredovisningen. Det sker oftast av den ekonomiska förvaltaren, men ansvaret är styrelsens. Årsredovisningen ska undertecknas och styrelsen ska ha förslag på hur vinsten/förlusten ska disponeras. Sedan ansvarar styrelsen för att revisorn får årsredovisningen och övriga relevanta handlingar i god tid för att kunna upprätta sin revisionsrapport. Styrelsen ska se till att informera medlemmarna om när det är tid att lämna in motioner (tidsfristen finns i stadgan). Styrelsen ska behandla motionerna och komma med förslag på svar på motionerna. Ibland har även styrelsen förslag som ska tas upp på stämman, sk. propositioner, där underlag behöver skickas ut till medlemmarna. Kallelsen måste gå ut i rätt tid och på rätt sätt (enligt stadgarna får bestämmas att en kallelse till ordinarie föreningsstämma får utfärdas senast två veckor före stämman, men har man inte det i stadgan så gäller lagen och då är det tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman). Sedan har styrelsen att fixa med det praktiska, boka lokal, förtäring, ev. externa experter, sakkunniga, ordförande m.fl.  

Vad är ansvaret för dem som bor i bostadsrättsförening vid en stämma? 

Som enskild medlem har du egentligen inget ansvar på en stämma, vill du inte utöva din rösträtt så behöver du inte komma. Om du som medlem vill vara med och påverka hur din förening sköts och vilka som företräder den så gör du det genom att delta på stämman, själv eller genom ombud (som då måste ha fullmakt). Att man som medlem ska vara i tid och pricka av sig på röstlängden och respektera vanliga föreningsprinciper, t.ex. anhåller om ordet när man vill tala, respektera talarlängden dvs. låter alla komma till tals, efterföljer ordförandens instruktioner samt inte obstruerar själva mötet.

Får man hålla en digital stämma år 2024?

Ja, men det krävs att man har fört in det i föreningens stadga. Det är en ny lag från 2024 och få föreningar kommer att ha hunnit ändra stadgan redan 2024. Det krävs två på varandra efterföljande stämmor för att kunna ändra i stadgan, men det är ett bra alternativ att ha med i stadgan. Därför har vi tagit fram ett paket för hur ni enkelt kan beställa arbete med att revidera stadgan. Få hjälp med att revidera stadgar här.

Hybridstämmor

Det finns en möjlighet att hålla sk. “hybridstämmor”. En hybridstämma innebär att stämman hålls fysiskt på den ort som framgår av stadgan, men att medlemmarna även ges möjlighet att närvara via telefon eller digitalt och rösta digitalt. Då detta är ett undantag från huvudregeln och måste kontrolleras mot stadgan samt tekniska lösning för att säkerställa deltagare/röstande, så är det i dagsläget inget vi rekommenderar.

Vad behöver fixas inför stämman?

  • Årsredovisning
  • Kontakt med revisorn, ev. revision.
  • Motioner, propositioner – behandling av desamma.
  • Kallelse
  • Boka lokal, förtäring m.m.
  • Boka externa experter om det behövs.

Vad behöver inkluderas i dagordningen?

Allt enligt stadgan och det som enligt lag (lagen om ekonomiska föreningar och lagen om bostadsrättsföreningar) reglerar. Bra att kontrollera senaste lag uppdateringen då den kan vara senare än stadgan och lagen gäller före stadgan!

Vad gäller vid röstningen på en föreningsstämma? 

Huvudregeln är en medlem en röst. Är det två medlemmar i en lägenhet, en röst. Har en medlem två bostadsrätter, en röst (om inget annat nämns i stadgan). 

Vad gäller vid fullmakt, så blir resultatet vad den som är ombud röstar och det står i stadgan hur många ett ombud får företräda.

Får man poströsta? 

Nej, det var den tillfälliga lagen, men man kan ge fullmakt till någon att rösta.

Vad gäller om man vill skriva en motion till stämman?

När ska motionen skickas in? 

Den ska skickas in i tid enligt stadgan så att styrelsen hinner bereda frågan och förbereda svar till stämman.

Vad ska motionen innehålla? 

Vad man vill få till för förändring, gärna så att den avslutas med ett yrkande som kan besvaras med ett tydligt JA eller NEJ.

Hur behandlas motioner till föreningsstämman?

Styrelsen bereder ett svar från styrelsen, på stämman presenteras motionen och den som ställt motionen bör få möjlighet att presentera motionen, vad hen vill uppnå med motionen, svara på eventuella frågor och därefter bör man gå till omröstning.

Hur kan Nabo hjälpa till med föreningsstämman?

Nabo har ekonomer som kan vara med och föredra årsredovisningen och förklara den i detalj samt agera ordförande. Vidare kan det finnas tillfällen när det behövs sakkunniga och då kan det röra sig om att någon av projektledarna är med och föredrar ett byggprojekt (t.ex. stambyte, balkonger). När det sker större byggprojekt eller finns en rad motioner kan även Nabos jurister hjälpa till och säkerställa att formalian blir korrekt och stämman inte kan klandras (alla beslut blir ogiltiga) och stämman får tas om.

Carl Thorfinn
Chefsjurist, affärsområdeschef
Email: carl.thorfinn@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.