Hem » Kunskap » Statligt stöd till fastighetsägare pga Covid-19

,

Statligt stöd till fastighetsägare pga Covid-19

Regeringens beslut om statligt stöd vid hyresrabatter med anledning av COVID-19

I syfte att underlätta för hyresvärdar där dessa tillsammans med lokalhyresgäster kan enas om tillfälliga hyresrabatter under den besvärliga tid som nu råder, avsätter regeringen fem miljarder kronor i stöd genom en särskild förordning (Förordning SFS 2020:237). Denna utfärdades den 16 april 2020 och innebär att statligt stöd kan ges när lokalhyresgäster med verksamhet som omfattas av stödet fått rabatt på hyran. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020. 

Vad innebär stödet och vem kan söka?

Stödet innebär att staten kan komma att stå för hälften av kostnaden för den hyresrabatt som hyresvärden ger lokalhyresgästen under perioden 1 april 2020 till 30 juni 2020. Stödet kan dock inte vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran (ex. uppgår hyran till 100 000 kronor kan stödet som utgår maximalt vara 25 000 kronor). Observera att det endast är den fasta hyran som omfattas av stödet.

Vilka branscher omfattas? 

Ersättningen är aktuell för de hyresvärdar som under ovan period lämnar hyresrabatter till hyresgäster som är verksamma inom restaurang, sällanköpshandel, gym, frisör med flera. Se den fullständiga listan över branscher som omfattas här.

Anne von Perner, Affärområdeschef Juridik på Nabo

Villkor för ersättning

För att en hyresvärd ska ha möjlighet att erhålla stödet behöver följande villkor vara uppfyllda:

  • hyresvärden ska ha ingått ett hyresavtal senast den 1 mars 2020 med en hyresgäst som omfattas av förordningen. Sådant hyresavtal inkluderar hyra (som helt eller delvis är bestämt i ett fast belopp i kronor).
  • hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020
  • en överenskommelse om hyresrabatt har ingåtts mellan parterna senast den 30 juni 2020 enligt vilket parterna har avtalat om en hyresrabatt på det fasta belopp som hyresgästen är skyldig att erlägga enligt hyresavtalet. Oavsett vilken överenskommelse som görs mellan förening och lokalhyresgäst som avviker från hyresavtalets villkor ska denna nedtecknas i ett avtal mellan parterna. Detta nedtecknas lämpligen i ett tilläggsavtal som kopplas till hyresavtalet och juristerna på Nabo kan hjälpa er att upprätta ett sådant avtal.
  • att hyresgästen per den 31 december 2019 inte har varit i ekonomiska svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Det ska med andra ord vara tydligt att verksamhetens ekonomiska situation är beroende av Corona-pandemins följder. Verksamhet med bristande ekonomisk lönsamhet sedan tidigare (före pandemins utbrott) som bedrivs av näringsidkare ska inte omfattas av stödet. Här rekommenderar vi att hyresvärden begär in utdrag från hyresgästens räkenskaper (balans-och resultaträkningar).

Ansökan

En hyresvärd/fastighetsägare kan först ansöka om ersättningen i efterhand (efter sista juni) vilket sker genom en ansökan till aktuell länsstyrelse via en e-tjänst som håller på att tas fram. Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som kommer att ha samordningsansvar och administrera insatsen. Stödet kan sökas mellan den 1 juli 2020 och den 31 augusti 2020 och utbetalning sker efter det att länsstyrelsen fattat beslut i ärendet. Det väntas ytterligare klargöranden i möjligheterna för en hyresvärd att söka stöd och Nabo bevakar detta. Påpekas bör att det inte alls är självklart att hyresvärden faktiskt erhåller stödet. Det finns ett maxbelopp satt av Regeringen i dess beslut hur mycket stödet totalt får kosta. Det råder också oklarhet hur avtal mellan parterna ska utformas då frågor kring moms inte är klargjorda (moms på stödbeloppet) och ej heller om det i avtalet kan villkoras att hyresvärden beviljas stöd. 

Om du och din förening har frågor eller behöver hjälp med ansökan, välkommen att kontakta oss.

Anne von Perner
Affärsområdeschef Juridik
anne.von.perner@nabo.se

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.