Hem » Kunskap » Stadgeändringar

Stadgeändringar

En stadgeändring kan innebära att en brf justerar sina regler så att de motsvarar de faktiska förutsättningarna. Det finns dock en hel del formella krav på hur stadgeändringar ska genomföras för att vara giltiga.

Så kan du ändra stadgar i din bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningens stadgar styr föreningens verksamhet. De reglerar bland annat vilka avgifter som får tas ut, hur ansvaret mellan enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningen ska fördelas. Hur omfattande stadgarna ska vara är svårt att avgöra, vissa regler måste finnas med och andra är inte alltid nödvändiga. Utgångspunkten bör vara att stadgarna ska vara informativa och fungera som ett stöd i verksamheten, men inte så detaljerade att de blir svåra att förstå.

Regler och andra förutsättningar som en brf har att förhålla sig till ändras över tid. Ni kan behöva ändra stadgar så att de alltid är relevanta i förhållande till föreningens verksamhet. Det är därför klokt att se över stadgarna med jämna mellanrum och genomföra en stadgeändring vid behov.

Vem fattar beslut om ändring av stadgar i en brf?

Styrelsen kan inte ändra stadgarna helt på eget bevåg. Frågan om en eventuell stadgeändring måste tas upp på föreningsstämman där medlemmarna beslutar i frågan. Om alla medlemmar närvarar under stämman, eller lämnar fullmakt, och alla dessutom godkänner ett förslag på en stadgeändring räcker det med ett beslut. Det hör dock inte till vanligheterna att föreningens alla medlemmar deltar på stämman och då behöver frågan om stadgeändring tas upp på ytterligare en föreningsstämma.

  • Tänk på följande vid ändring av stadgar i en brf:
  • På den första stämman räcker det att mer än hälften röstar för förslaget.
  • Den första stämman måste vara avslutad innan styrelsen kallar till nästa stämma.
  • På den andra stämman ska minst 2/3 av medlemmarna rösta för förslaget om ändring av stadgar.
  • Ni kan välja att kalla till en extrastämma och sedan avvakta föreningens ordinarie stämma där ett förslag om stadgeändring tas upp på nytt.
  • Vissa beslut, som exempelvis stadgeändring gällande beräkningsgrund för årsavgifterna, kräver att 3/4 röstar för förslaget.

Vilken roll spelar kallelsen om man vill ändra stadgar i sin brf?

Kallelsen styr stämmans innehåll och för att föreningsstämman ska kunna ändra stadgar i bostadsrättsföreningen måste kallelsen tydligt ange att ärendet ska tas upp. För att undvika oklarheter är det dessutom bra om stadgeförslaget bifogas i kallelsen, även om lagen säger att det räcker med att dokumentet ska hållas tillgänglig från det att kallelsen går ut (eller skickas till de medlemmar som begär det).

Vad händer om en stadgeändring inte kan godtas rakt av?

Det är inte ovanligt att det uppstår diskussioner på stämman och att det ges förslag om att göra vissa justeringar i ett förslag om en stadgeändring. Innehållet i stadgarna måste vara exakt detsamma vid båda stämmorna, det är alltså inte möjligt att göra några ändringar.

Om stämman inte kan godkänna det förslag som styrelsen har lagt fram får man helt enkelt arbeta om förslaget och lägga fram det på nytt, ärendet tas då om från början.

Vad ska man tänka på när det gäller protokoll och registrering hos Bolagsverket?

När de nya stadgarna väl är godkända efter en stadgeändring är det dags att skicka dem till Bolagsverket för registrering, det är först efter registreringen de träder i kraft. Bolagsverket gör sedan en noggrann kontroll av att beslutet om stadgeändring har genomförts på rätt sätt. Se därför till att protokollen från båda stämmorna tydligt anger:

  • Vilka stadgeändringar som stämman har godkänt
  • Röstlängd
  • Resultat av omröstning
  • När de nya stadgarna skickas in till Bolagsverket ska ni även bifoga bestyrkta kopior från de båda stämmorna.

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.