Hem » Kunskap » Stadgar bostadsrättsförening

Stadgar bostadsrättsförening

Därför är det viktigt med tydliga stadgar i din bostadsrättsförening

Stadgarna kan enklast beskrivas som en bostadsrättsförenings mest grundläggande regelverk och innehåller särskilda bestämmelser för din förening. Vid sidan om stadgarna finns det även lagar som är viktiga att känna till, främst bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Om stadgarna kolliderar med lag får dock stadgarna ge vika. Lagen är i en del fall tvingande, men oftast ges en möjlighet för föreningarna att själva reglera vissa frågor genom bestämmelser i stadgarna. Av den anledningen är det av extra stor vikt att din förening ser över sina stadgar så att utformningen av dessa underlättar för styrelsens arbete. 

Varför är det så viktigt för din förening att hålla stadgarna uppdaterade? 

Den 1 juli 2016 trädde några lagändringar i kraft som medförde att föreningar behöver se över sina stadgar. Senast den 30 juni 2018 skulle ett förslag ha lagts fram till ändring av stadgarna för att säkerställa att dessa överensstämmer med lagens nya lydelser.

De nya reglerna för stadgar innebär bland annat:

  • Att årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast sex (tidigare fyra) veckor före ordinarie föreningsstämma.
  • Att revisorerna ska avge revisionsberättelse tre (tidigare två) veckor före ordinarie föreningsstämma.
  • Att styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna under minst två (tidigare en) veckor före stämman.
  • Att tiden för kallelse är ändrad och det är numera möjligt att ange i stadgarna att kallelse till alla stämmor ska utfärdas två veckor före stämman. Det går dessutom att skriva in att kallelse och annan information ska kunna skickas på elektronisk väg.

Utöver det som stadgarna måste innehålla finns det en del bestämmelser som behöver skrivas in för att kunna tillämpas. Det är även en stor fördel för din förening att ha utförliga stadgar då det ger en tydlighet gentemot medlemmarna kring vad som faktiskt gäller. Detta minskar risken för att osäkerhet uppstår kring en viss situation, vilket tar mycket tid i anspråk och energi att lösa.

Vilka stadgeändringar är vanliga att göra?

  • Avgifter som din förening har rätt att ta ut av en medlem – endast de avgifter som står upptagna i stadgarna får tas ut av föreningen (upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och även avgift för andrahandsupplåtelse).
  • Medlemmens rättigheter och skyldigheter – grunden till många tvister i en förening ligger i att stadgarnas lydelser över underhållsansvaret är bristfälligt utformade. Här har det på senare år blivit särskilt viktigt att ha en tydlig gränsdragning för vad en medlem får och inte får göra.
  • Andrahandsuthyrning – för att din förening med enkelhet ska kunna komma till rätta med otillåten andrahandsuthyrning behöver stadgarna ange vad som gäller avseende ansökan och tidsbegränsningar.
  • Avsättning till fonder – i äldre stadgar finns ofta uttrycket dispositionsfond (vilket i princip inte längre används) och revidering av denna bestämmelse, så att lydelsen stämmer bättre överens med verkliga förhållanden, ger din styrelse mer kontroll över framtida underhållsbehov av föreningens fastighet.

För många styrelser kan processen att revidera stadgarna verka besvärlig, men det är inte så krångligt som många tror. Genom att dessutom nyttja den nya tillfälliga lagen som underlättar vid genomförandet av stämmor, där möjlighet till enbart poströstning ges, kan stadgeändring ske på ett ännu smidigare sätt.

Har du frågor eller behöver du hjälp att se över eller revidera din förenings stadgar? Nabos jurister hjälper dig givetvis genom hela processen. Kontakta vårt juristteam på juridik@nabo.se.

Douglas von Perner, Bitr. jurist 
E-post: douglas.von.perner@nabo.se
Tel: 070 271 62 90

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.