Hem » Kunskap » Skyddet för hyresgäster stärks

Skyddet för hyresgäster stärks

Regeringen har den 22 april överlämnat en remiss till lagrådet angående förslag att stärka skyddet för hyresgäster bland annat när hyresfastigheter missköts och när hyreslägenheter förstörs genom brand eller någon liknande händelse.

Regeringen föreslår bland annat:

  • att det införs en möjlighet att ingripa mot brister i förvaltningen av hyresfastigheter på ett tidigt stadium, genom att hyresnämnden kan vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda bristerna
  • att en hyresgäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt
  • att hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering ska få förbättrade möjligheter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag och
  • att privatpersoner som hyr ut ägda bostäder och bostadsrätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid

Särskilt om det stärkta skyddet för hyresgäster när bostadslägenheter förstörs 

Hittills har en hyresgäst inte haft något skydd om lägenheten förstörs som exempelvis vid brand utan hyresavtalet upphör omedelbart. I och med Regeringens förslag ska nu hyresgästen i dessa lägen erbjudas ett nytt hyresavtal av hyresvärden, förutsatt att det är skäligt. Erbjudandet ska gälla den förstörda lägenheten antingen i ett återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet tillgänglig för upplåtelse. Hyresnämnden ska kunna förelägga hyresvärden att erbjuda hyresgästen ett hyresavtal. Lokalhyresgäster omfattas inte av detta skydd.

Regeringen uttalar att utgångspunkten bör vara att även bostadsrättsföreningar är skyldiga att erbjuda en likvärdig lägenhet. Visserligen har inte bostadsrättsföreningar lika förutsättningar som fastighetsägare med flertalet hyreslägenheter men då föreningen vid ombildning av hyresrätter till en bostadsrättsförening blir en hyresvärd till de hyresgäster som inte vill delta i ombildningen, åtar sig föreningen lika ansvar som andra fastighetsägare och därav ska lika regler gälla här för bostadsrättsföreningar. 

Det återstår att se hur intresseavvägning och skälighetsbedömning faller ut när rätten till ett nytt hyresavtal för hyresgästen ska avgöras och vilka konsekvenser det får för föreningar vid upplåtelse av hyresrätt till bostadsrätt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Anne von Perner, Chefsjurist 
E-post: Anne.von.perner@nabo.se
Mobil: 073 068 76 05

Nabos juristteam hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och bolag med juridiska ärenden. Välkommen att kontakta oss!

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.