Hem » Kunskap » Så minimerar du risken vid bygg- och entreprenadarbeten

Så minimerar du risken vid bygg- och entreprenadarbeten

Står din bostadsrättsförening eller ditt fastighetsbolag inför en större renovering, stambyte eller ombyggnation? Upptäcker ni fel och brister efter en entreprenad? Då kan våra jurister med expertis inom bygg- och entreprenad hjälpa dig. 

Entreprenadjuridik är ett av de mest snåriga områdena rent rättsligt, och samtidigt är det av stor vikt att avtalen inför entreprenader är korrekt skrivna. Entreprenadarbeten involverar nästan alltid mycket stora summor pengar, och det kan vara knepigt att förutspå exakt hur saker och ting kommer fortlöpa. 

Allt för ofta uppstår någon form av problem under eller efter en entreprenad, som stor tidsfördröjning, avsevärt högre kontraktssumma än väntat och större fel och brister.  Har utgångspunkten varit en standardiserad mall i entreprenadavtalet, visar det sig ofta i efterhand att det finns stora luckor vilket kan leda till att kunden får stå för hela kostnaden. Ett enda ord eller bristfälligt formulerat avtalsvillkor kan i vissa fall avgöra om ett krav om åtgärdande eller ekonomiskt går att föras fram eller ej på entreprenören. 

I förhållande till de stora belopp som står på spel om en tvist skulle uppstå, så är det ett billigt alternativ att anlita en jurist på förhand. Nabos jurister har lång erfarenhet av bygg- och entreprenad, och kan hjälpa till att syna och upprätta korrekta avtal. De hjälper till att minimera risken att någonting går snett, och samtidigt öka chansen för framgång om en tvist ändå skulle uppstå. 

Uppkommer fel och brister efter en entreprenad hjälper Nabos jurister också till med reklamation, kontakt med entreprenör och tvistelösning. 

Här kan du läsa vår intervju med Anne von Perner, partner, entreprenadjurist och chef för Nabos bygg-/ entreprenadgrupp. Anne har 20 års erfarenhet av entreprenadjuridik, vilket omfattar både arbete inför entreprenaden, under själva entreprenadens pågående och efter entreprenadens slut där fel och brister uppkommit med tvist i domstol eller skiljeförfarande. 


Varför är det viktigt att anlita en jurist inför ett entreprenadarbete?  

-Ett entreprenadavtal består av två delar vanligtvis, dels det individuella avtalet som reglerar den specifika entreprenaden och dels standardavtalet, som tex AB 04 eller ABT 06 (vilka har tagits fram av entreprenadbranschen i Sverige). Det individuella avtalet är viktigt för att parterna ska avtala vad som gäller för just denna entreprenaden och vad som exempelvis är viktigt just för den här beställaren (förening eller fastighetsägare).  

-Det arbete som ska utföras kan skilja sig åt och av den anledningen varierar strukturen på avtalen beroende av de specifika förutsättningarna. Ett bra individuellt avtal ökar möjligheterna till ett bra resultat och minimerar riskerna för föreningen/fastighetsägaren. En jurist kan hjälpa till att upprätta ett sådant individuellt avtal som helt enkelt utgår från just denna beställarens behov och förutsättningar. Kan du berätta vad en förening/fastighetsägare ska göra om fel och brister uppkommer efter ett entreprenadarbete?

-Om ett fel/brist eller skada upptäcks som en entreprenör ansvarar för måste beställaren underrätta entreprenören om detta direkt. En sådan underrättelse måste dessutom ske skriftligen. Entreprenören har både en skyldighet och en rätt att avhjälpa felet/bristen och av den anledningen kan inte beställaren heller föra fram skadeståndskrav förrän entreprenören har fått möjlighet till avhjälpande. 

– Det är dock inte helt enkelt att avgöra vad som är ett fel i en entreprenad. Vad som utgör fel blir direkt beroende av vad som faktiskt är avtalat. Antingen är det en underlåten uppfyllelse eller en avvikelse från vad som har avtalats och för att avgöra detta behöver ofta samtliga entreprenadavtalets ingående handlingar gås igenom. 
 


Hur ser ett typiskt entreprenadjuridiskt ärende ut som du hjälper föreningar/fastighetsägare med?

-Just nu hjälper jag många nyproduktioner och tillika nybildade bostadsrättsföreningar med medlemmar som har bott i sina lägenheter en kort tid och där större fel /brister upptäcks såsom att innertaken ramlar ner, fasader är bristfälligt målade med fuktgenomslag/fuktskador till följd, brister i el och ventilation, kallras i lägenheterna och där vatten forsar genom yttertaket.  

– Det första jag behöver göra i ett sådant här ärende är att kontakta tidigare byggstyrelse och entreprenören för att få fram entreprenadavtal, övriga avtalshandlingar och utlåtande över slutbesiktningens alla delar då föreningens nya styrelse oftast inte har fått detta till sig.  

-Förutom den juridiska hjälpen till föreningen i entreprenadärendet ingår också i min roll att stötta styrelsen och medlemmarna i föreningen genom den här processen. En sådan här situation där felen/brister visar sig för medlemmar som precis har köpt sin lägenhet för dyra pengar är påfrestande och trycket på den nya styrelsen blir också högt.  

-Därav håller jag exempelvis informationsmöte för medlemmarna där dessa får möjlighet att ställa frågor kring situationen och där jag förklarar hur den juridiska processen ser ut. Det brukar uppskattas att jag åker ut till föreningarna och håller sådana frågestunder och det har också en lugnande inverkan på både styrelse och övriga medlemmar i en jobbig tid. Kan du berätta lite om Nabos bygg/entreprenadgrupp?  

-Nabos team inom entreprenad har en samlad och bred kompetens där vi erbjuder föreningen /fastighetsägaren hjälp genom hela entreprenadprocessen. Inför ett planerat entreprenadarbete som tex stambyte, fönsterrenovering, fasadarbete eller takentreprenad, stöttar vi upp styrelsen med de beslut som behöver tas inför upphandlingen och vi upprättar entreprenadavtalet.  

-Dessutom finns vi med som juridiskt stöd under hela byggprocessen fram till slutbesiktning/godkänd entreprenad. Uppkommer fel/brister efter entreprenaden hjälper vi också  till i kontakter med entreprenören och hanterar krav och tvister i domstol och skiljeförfarande.  

-En styrka som jag ser att vi har i Nabos bygg/entreprenadgrupp är just att vi kan hjälpa föreningar /fastighetsägare genom hela byggprocessen. Med de paketlösningar vi erbjuder i entreprenadärenden får våra kunder dessutom en bra överblick över både processens gång och kostnadsbilden. 

Vill du veta mer kan du kontakta Anne direkt: 
Mail: anne.von.perner@nabo.se 
Telefon: 073 068 76 05

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.