Hem » Kunskap » Nabo reder ut – Teknisk förvaltning för BRF:er

Nabo reder ut – Teknisk förvaltning för BRF:er

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning innebär skötseln och drift av en fastighets tekniska system och komponenter. Det inkluderar bl.a. övervakning och underhåll av byggnadens värme-, ventilation-, och elsystem samt kontroll och uppfyllande av gällande myndighetskrav. Även hantering av vattenskador, boendefrågor, upphandlingar kan ingå.

Teknisk förvaltare

En teknisk förvaltare hanterar allt från dagliga förvaltningsärenden så som vattenskador och kontakt med boende, samtidigt som denne även ansvarar för att underhålls- och reparationsarbeten genomförs korrekt och i tid – allt i enlighet med gällande underhållsplan och myndighetskrav. 

Underhållsplan för BRF

En underhållsplan för en BRF är ett dokument som skisserar hur och när olika delar av fastigheten ska underhållas. Planen hjälper till att förebygga oväntade reparationer och förlänga fastighetens livslängd genom regelbundet underhåll. Det är även ett verktyg för att sätta rätt ekonomiska avsättningar över tid och därmed säkerställa rimliga avgifter.

Fastighetsservice

Fastighetsservice är ett bredare begrepp som inkluderar alla tjänster som utförs för att underhålla och förbättra fastigheten. Detta kan omfatta säkerhetstjänster, energihantering, fastighetsskötsel och lokalvård samt specialiserad teknisk support.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel avser den löpande skötseln av en fastighet. Det inkluderar både invändig och utvändig skötsel av fastigheten; allt från tillsyn och skötsel till mindre reparationer och övervakning av fastighetens allmänna skick.

Drift och optimering

Drift och optimering innebär regelbunden tillsyn, skötsel och underhåll av fastighetens värme- och ventilationssystem, med fokus på optimering av energiförbrukningen så den blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Lokalvård

Lokalvård ser till att era gemensamma utrymmen är rena och välvårdade. Det kan t.ex. innefatta städning av trappor, entréer och korridorer, golvvård och fönsterputsning. 

Trädgårdsskötsel och markskötsel

Trädgårdsskötsel och markskötsel kan inkludera aktiviteter som t.ex. klippning av gräs, trimning av buskar och häckar, gallring, underhåll av blomsterbäddar och rabatter, vattning, gödsling, röjning och hjälp med övervintring av plantor. 

Projektledning för BRF

Projektledning i en BRF innebär att hantera olika renoverings- och underhållsprojekt inom föreningen. Det inkluderar allt från planering och upphandling till genomförande och uppföljning av projekten.

Stambyte

Stambyte är en process där rörledningarna i en fastighet byts ut. Det är en viktig åtgärd i byggnader för att förebygga vattenskador och säkerställa effektiv drift av vatten- och avloppssystem.

Relining

Relining är en teknik för att renovera rörledningar inuti en fastighet utan att behöva byta ut dem helt. Det är en kostnadseffektiv lösning för att förlänga rörledningarnas livslängd och förbättra deras funktion.

Elsäkerhet för en BRF

Elsäkerhet för en BRF fokuserar på att se till att alla elektriska installationer och utrustningar i fastigheten är säkra och uppfyller gällande standarder. Regelbundna kontroller och underhåll är avgörande för att förebygga elrelaterade olyckor och bränder.

Radonmätning

Radonmätning är viktigt för att kontrollera nivåerna av radongas i fastigheten. Höga radonnivåer kan utgöra en hälsorisk för de boende. Regelbunden mätning (vanligtvis vart 10 år) och vid behov åtgärder är viktiga för att upprätthålla en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är en kontroll av ventilationssystemet i en fastighet som genomförs för att säkerställa att det fungerar effektivt, uppfyller alla lagstadgade krav och att inomhusmiljön i fastigheten är hälsosam och säker att vistas i.

En OVK behöver utföras regelbundet, oftast vart tredje till sjätte år beroende på byggnaden och dess ventilationssystem. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enliugt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Som fastighetsägare och styrelse i en BRF är man skyldig att i skälig omfattning se till att det finns utrustning för att släcka en brand. Enligt lagen ska man även vidta de åtgärdet som krävs för att förebyga, förhindra eller begränsa de skador som kan uppså till följd av en brand. Brandskyddsarbetet ska dokumenteras och bedrivas systematiskt.

Sammanfattning

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.