Hem » Kunskap » Detta gäller vid kamerabevakning inom bostadsrättsföreningen

Detta gäller vid kamerabevakning inom bostadsrättsföreningen

På senare tid har bostadsrättsföreningar tagit hårdare tag mot problematik som rör allt ifrån att källsortering i soprummet inte efterföljs till att inbrott sker i förrådsutrymmen. För att komma åt den problematik som kan tänkas uppstå på bostadsrättsföreningens områden övervägs ofta installering av övervakningsutrustning  i fastigheten. Men vad bör bostadsrättsföreningar och hyresvärdar tänka på när de ska installera sådan bevakning? Det krävs goda skäl för att ett flerbostadshus ska kunna genomföra en sådan åtgärd. I höstas meddelade Integritetsskyddsmyndigheten nya riktlinjer kring vad som gäller i de fall ni planerar att börja kamerabevaka. I första hand är det upp till er förening att säkerställa att bevakningen efterlever de krav som uppställs i dataskyddsförordningen (GDPR) och inte inkräktar på vistandes eller boendes integritet. Vilken yta som ska bevakas och tiderna för bevakningen kan vara avgörande faktorer för att den ska vara tillåten. 

Kamerabevakning behöver nödvändigtvis inte vara otillåten inom föreningens områden och kräver som huvudregel inte tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Det är däremot bostadsrättsföreningens ansvar att kamerabevakningen är laglig. 

Nedan sammanfattas viktiga aspekter som en bostadsrättsförening bör ha i åtanke vid införandet av kamerabevakning.

Intresseavvägning

För att bostadsrättsföreningen ska kunna införa kamerabevakning krävs att det finns tydliga ramar kring hur bevakningen ska gå till. Intresset av att kamerabevaka ska väga tyngre än de boendes rätt till integritet. I många fall sker bevakningen i syfte att utreda eller förhindra brott. Rätten för de boende att inte bli bevakade i sin hemmiljö väger tungt, vilket gör att en intresseavvägning får göras sett till syftet. Är till exempel bostadsrättsföreningens syfte med bevakningen att förhindra inbrott inom ett visst förrådsutrymme, måste ni tydligt klargöra att ni har problem med inbrott på just den platsen. Intresseavvägningen skiljer sig därför åt beroende på vilket område bostadsrättsföreningen har för avsikt att bevaka.

Kamerabevakning av källarutrymmen, soprum och trapphus

När det gäller bevakning av ytor dit allmänheten oftast inte har åtkomst, såsom t.ex. soprum, förråd och tvättstuga, anses kamerabevakningen inte lika integritetskänslig jämfört med sådan bevakning som sker i nära anslutning till lägenheterna. En avgörande faktor är i vilken mån de boende behöver passera dessa utrymmen för att ta sig till sina bostäder. Hur lättillgängligt utrymmet som bevakas är kan därför ha betydelse för bedömningen om bevakningen är tillåten eller inte. Sker bevakningen däremot innanför trapphuset kan den anses ha en integritetskränkande karaktär. I första hand bör bostadsrättsföreningen utreda om andra åtgärder kan vidtas och ha kamerabevakning som en alternativ åtgärd. Kan bostadsrättsföreningen komma till rätta med problemet genom att istället byta till inbrotts-säkrare lås?

Bevakning av trapphus och innergårdar vid problem med t.ex. nedsmutsning och ordningsstörningar har av Integritetsskyddsmyndigheten inte godtagits som en tillåten bevakning. Rör det däremot upprepade händelser såsom återkommande skadegörelse eller genomgripande felsortering som leder till höga kostnader för föreningen, kan en bevakning anses vara väl motiverad.

Informationsplikt om kamerabevakningen gentemot de boende 

Dataskyddsförordningen ställer även krav på att ni som bostadsrättsförening ska informera om övervakningen. Informationen ska ske på olika sätt och kan till exempel göras via varningsskyltar där information om ändamålet med bevakningen ska framgå tydligt. Är det ont om plats på skylten kan det vara bra att istället ange en adress till bostadsrättsföreningens hemsida där mer information om de fullständiga villkoren kan utläsas. Viktig information som bör framgå kan t.ex. vara följande:

  • information om vem eller var den bevakade kan vända sig till för att få detaljerad information om bevakningen
  • upplysning om att de bevakade har rättigheter enligt GDPR
  • hur bevakningsmaterialet lagras

Kom ihåg att behovet av att kamerabevaka inom bostadsrättsföreningen ska omprövas var sjätte månad. Om bostadsrättsföreningen kommer fram till att kamerabevakningen inte är nödvändig måste den upphöra. Eftersom den lagliga grunden ständigt måste prövas är det en god idé att ha kamerabevakning som en återkommande punkt under styrelsens sammanträden. Sammanfattningsvis är det upp till bostadsrättsföreningen att regelbundet göra en samlad bedömning utifrån de krav som Integritetsskyddsmyndigheten uppställer kring kamerabevakning. 

Har du frågor eller vill ha vägledning vid införandet av kamerabevakning inom din förening är du välkommen att höra av dig till Nabos jurister på juridik@nabo.se eller också kan du ringa oss direkt.

Dalia Masri, Bitr. jurist
E-post: dalia.masri@nabo.se
Tel: 070 277 41 57

Douglas von Perner, Bitr. jurist
E-post: douglas.von.perner@nabo.se
Tel: 070 271 62 90

Relaterad media

Prata med oss!

Om du vill komma i kontakt med Nabo så hittar du enkelt alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida.