Kundkännedom (KYC)

Frågor och svar om Kundkännedom

Vad betyder kundkännedom eller känn din kund vid finansiella transaktioner? 

Företag som erbjuder redovisningstjänster måste enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha information om sina kunder. Kraven gäller för alla finansiella företag, men också för andra företag som omfattas av penningtvättslagen, till exempel revisorer, mäklare, advokater, skatterådgivare och alla likställda företag. 

Varför behöver ni hämta in uppgifter från min förening? 

Uppgifter måste hämtas in om alla kunder, att vi ställer frågor till en enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt. Företag som erbjuder redovisningstjänster är skyldiga att ha uppgifter om kunden för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om kunder och transaktioner.

Vad gör Nabo för att motverka penningtvätt och terrorism? 

Vi på Nabo arbetar löpande med att bedöma risken för att bli utnyttjade för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism och anpassar vårt arbete efter riskbedömning. Att löpande inneha uppdaterade uppgifter om våra kunder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en viktig del i detta ständigt pågående arbete.  

Hur hanteras mina personuppgifter? 

Frågor och svar om formuläret

Jag gjorde ett misstag eller fyllde i fel uppgift i formuläret och signerade, vad gör jag nu? 

Kontakta din ekonomiska förvaltare så ser vi till att ett nytt formulär skickas ut som du kan fylla i och signera.

Hur gör jag om jag inte kan fylla i alla uppgifter på en gång?

Du kan närsomhelst trycka på ”spara” knappen i formuläret och återkomma vid ett senare tillfälle om du behöver kolla upp uppgifter som efterfrågas.

Jag kan inte signera formuläret, vad kan vara fel?

Man kan inte signera formuläret om man inte svarat på alla frågor. Gå gärna igenom formuläret igen och säkerställ att du svarat på alla frågor i formuläret. Först då har du möjlighet att signera.

Räcker det verkligen att endast ordförande behöver signera formuläret när vi har två firmatecknare?

Om jag inte vet vad jag ska svara på frågorna, vad gör jag då? 

Vad avses under posten inbetalningar?

Vad avses under posten utbetalningar?

Vad händer om jag inte svarar på frågorna? 

Jag har fått formulär om kundkännedom men jag är inte ordförande och därmed inte den som ska signera, hur gör jag?

Vad innebär verklig huvudman? 

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Läs här om regler för olika bolagsformer. Regler om verklig huvudman för olika företags- och föreningsformer – Bolagsverket

Verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverket. Har företaget ingen som ytterst äger eller kontrollerar bolaget enligt regelverket så ska anmälan om att företaget/föreningen inte har någon huvudman ske till Bolagsverket.

Om verklig huvudman saknas, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman, s.k. alternativ verklig huvudman. Alternativ verklig huvudman registreras ingenstans men det är den personen som ska svara på Kundkännedomsformulär (KYC formulär) eller liknande. Att vara alternativ verklig huvudman innebär inga ytterligare förpliktelser. Vi refererar till Penningtvättslagen 3 kap. 8§, 3e stycket.

Vad är en PEP – Person i politiskt utsatt ställning?

En PEP är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Regeringskansliet, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen och Europaparlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN och FN­-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO. 

Vad innebär känd medarbetare till en PEP? 

Med ”känd” medarbetare till PEP åsyftas: 

  • En person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över en förening eller företag. 
  • En person som på annat sätt har – eller har haft– nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara frågan om en affärsförbindelse.  
  • En person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. 

Vad innebär närstående?

Närstående – är make/maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Frågor och svar om ID-kontroll

Jag har fått en länk med ID-kontroll från Verified, vad är det

Ordförande får KYC skickat till sig och vi behöver göra en ID-kontroll på ordförande. Om ordförande signerar KYC med BankID så är ID-kontrollen klar. Om ordförande INTE signerar KYC (i sista steget får hen välja om hen kan signera själv eller om flera ska signera. Om man väljer flera så ska man fylla i alla som ska signera, inklusive sig själv) så behöver vi göra en separat ID-kontroll. Den görs via ett separat utskick från Verified (detta är i sin ordning och inte något försök till ID-kapning).