Logga in

JURIDIK

Styrelseansvar vid medlems ombyggnation i bostadsrättsförening

Hur kan styrelsen agera vid medlems ombyggnation i bostadsrättsförening?

Redan under mäklarvisningen av en potentiellt ny bostad börjar spekulanten tänka sig in i hur det skulle vara att köpa just den lägenheten och vad som kan göras för att sätta en alldeles egen prägel på det tilltänkta nya hemmet. Ibland innefattar detta att renovera och bygga om lägenheten, flytta badrum/kök och riva en vägg eller två. Renovering/ ombyggnation ses ofta som något självklart från en bostadsrättsinnehavares sida.

En bostadsrätt innehas dock inte med äganderätt utan som bostadsrättsinnehavare har medlemmen en nyttjanderätt till lägenheten. Föreningens lägenheter delar på ventilation, vatten, el, gas, värme och liknande funktioner vilket medför att styrelsens godkännande ofta krävs för att få utföra ändringar i bostaden.

Föreningens godkännande vilket krävs enligt lag ( Bostadsrättslag 1991:614) innefattar:

Det här brukar och ska framgå av föreningens stadgar under avsnittet ”Väsentliga förändringar” vilket brukar finnas i anslutning till avsnittet ”bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter”

För en hel del föreningar kan det finnas skäl att utöka text/avtalsvillkor i stadgar till att avse ytterligare åtgärder vid medlems ombyggnation som kräver föreningens godkännande (se nedan stycket fastighetens beskaffenhet).

Styrelsens ansvar för fastigheten

Styrelsens ansvar är att förvalta fastigheten/ fastigheterna på bästa sätt och i det ligger ett ansvar att säkra upp att de åtgärder som en medlem önskar utföra inte påtagligt skadar föreningen eller är till olägenhet för denna. 

Det kan uppkomma många besvärliga och påfrestande situationer för en styrelse när en ny medlem tillträder bostaden och denne kanske redan på tillträdesdagen har ingått avtal med en entreprenör som direkt ska komma och påbörja renovering/ ombyggnation av lägenheten.

Hur ska styrelsen veta vilken renovering /ombyggnation som är ok att utföra? 

Först och främst behöver styrelsen ha kännedom om fastigheten och fastighetens beskaffenhet. Som nyinvald i styrelsen efter ordinarie stämma är det säkerligen inte det första styrelseledamöterna tänker på men denna kunskap om föreningens fastighet/fastigheter behöver hämtas in.

Fastighetens beskaffenhet

Byggnadstekniskt finns stora skillnader i fastigheter uppförda före 1960 jfr med senare uppförda fastigheter vad avser de bärande bjälklagen.

För nyproduktion fram till 1960 var det traditionella stomsystemet det vanligaste bärande systemet för flerbostadshus vid nyproduktion. Ett sådant stomsystem består av en hjärtmur, ytterväggar och ibland tvärgående väggar där grunden utgörs av en kallmur eller bruksmur gjord av gråsten. I botten av huset finns två tunnvalv. Dessa tunnvalv är placerade mellan ytterväggar och hjärtmur och löper genom huset i dess längdriktning. Ovanpå tunnvalven vilar det första bjälklaget i byggnaden. Murpelare, vilket är element i väggen som för ner laster/tyngd vertikalt till grunden, finns mellan husets fönster. Murpelarna är kraftigare på de nedre våningsplanen men smalnar av uppåt i huset. Mellan murpelarna i fasaden sitter fönstren och över fönsterhålorna finns valv som bla. syftar till att föra över laster/tyngd från fasad och delar av bjälklag horisontellt till murpelarna. Bjälklagen är av trä. (Björk, Kallstenius och Reppen, 2003).

De äldre fastigheterna riskerar i högre utsträckning sättningsskador vid olika ingrepp. En orsak är att väggar, trots att de inte är bärande, kan ha en sorts stödjande funktion. Borttagande av en vägg eller bara att utföra en öppning i en sådan vägg kan orsaka att bjälklag på flera våningsplan sjunker, sprickor rätt igenom väggar etc. Förutom att åtgärdande av sådana skador är kostsamma och belastar föreningens ekonomi är det också mycket påfrestande för de flertalet medlemmar som drabbas av sådana skador i lägenheterna.

För föreningar som innehar sådana äldre fastigheter kan det finnas anledning att se över lydelser i stadgarna så att ytterligare ombyggnation av medlem än vad lag (Bostadsrättslag 1991:614) anger omfattas av åtgärd som kräver styrelsens godkännande.

Så här kan du i styrelsen hantera medlems ombyggnation

Kontakta mig om du vill veta mer eller lägg ett ärende till Nabos jurister så hjälper vi dig att hantera ärenden med medlems ombyggnation.

 

Chefsjurist Anne von Perner

Mail: anne.von.perner@nabo.se

Tel.nr: 073 068 76 05

 

Kontakta Nabos jurister
Publicerad: 09 Dec. 2021 11:27
Denna hemsida använder cookies för att du ska få en bra upplevelse av hemsidan. Läs mer
Avböj
Godkänn cookies